Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,901  
344,900  
325,550  
328,604  
322,436  
133,764  
166,697  
78,016  
81,110  
75,934  
10,629  
23,907  
4,089  
4,077  
15,930  
0  
0  
0  
0  
0  
89,211  
129,670  
49,495  
53,263  
57,773  
16,266  
12,669  
11,839  
11,136  
1,571  
17,658  
451  
12,594  
12,635  
660  
178,137  
178,203  
247,534  
247,494  
246,502  
0  
0  
0  
0  
0  
10,519  
10,615  
9,946  
9,906  
8,842  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
 
167,500  
167,500  
237,500  
237,500  
237,500  
118  
88  
88  
88  
160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,901  
344,900  
325,550  
328,604  
322,436  
77,633  
110,718  
91,869  
95,066  
88,991  
77,633  
110,718  
91,869  
95,066  
88,991  
0  
0  
0  
0  
0  
234,268  
234,182  
233,681  
233,538  
233,445  
234,268  
234,182  
233,681  
233,538  
233,445  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0