Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,773  
241,561  
243,690  
257,206  
270,208  
244,823  
217,985  
221,425  
234,255  
246,747  
45,453  
38,923  
26,041  
56,383  
21,898  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
50,000  
108,077  
77,553  
79,848  
96,759  
113,766  
71,286  
81,494  
95,487  
61,009  
60,940  
6  
15  
50  
103  
142  
22,950  
23,577  
22,265  
22,951  
23,461  
0  
0  
0  
0  
0  
21,640  
22,069  
20,603  
21,067  
21,527  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,310  
1,508  
1,662  
1,884  
1,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,773  
241,561  
243,690  
257,206  
270,208  
68,647  
43,733  
49,101  
60,287  
76,545  
68,647  
43,733  
49,101  
60,287  
76,545  
0  
0  
0  
0  
0  
199,126  
197,828  
194,589  
196,919  
193,663  
199,126  
197,828  
194,589  
196,919  
193,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0