Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,206  
270,208  
281,013  
386,589  
339,028  
234,255  
246,747  
257,043  
363,136  
314,233  
56,383  
21,898  
4,169  
54,628  
98,545  
20,000  
50,000  
50,000  
40,000  
40,000  
96,759  
113,766  
84,592  
112,999  
130,074  
61,009  
60,940  
118,091  
155,510  
45,613  
103  
142  
190  
0  
0  
22,951  
23,461  
23,970  
23,453  
24,795  
0  
0  
0  
0  
0  
21,067  
21,527  
21,983  
23,163  
24,414  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,388  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,884  
1,934  
599  
290  
381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,206  
270,208  
281,013  
386,589  
339,028  
60,287  
76,545  
77,763  
186,125  
139,539  
60,287  
76,545  
77,763  
186,125  
139,539  
0  
0  
0  
0  
0  
196,919  
193,663  
203,250  
200,463  
199,489  
196,919  
193,663  
203,250  
200,463  
199,489  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0