Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,690  
257,206  
270,208  
281,013  
386,589  
221,425  
234,255  
246,747  
257,043  
363,136  
26,041  
56,383  
21,898  
4,169  
54,628  
20,000  
20,000  
50,000  
50,000  
40,000  
79,848  
96,759  
113,766  
84,592  
112,999  
95,487  
61,009  
60,940  
118,091  
155,510  
50  
103  
142  
190  
0  
22,265  
22,951  
23,461  
23,970  
23,453  
0  
0  
0  
0  
0  
20,603  
21,067  
21,527  
21,983  
23,163  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,388  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,662  
1,884  
1,934  
599  
290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,690  
257,206  
270,208  
281,013  
386,589  
49,101  
60,287  
76,545  
77,763  
186,125  
49,101  
60,287  
76,545  
77,763  
186,125  
0  
0  
0  
0  
0  
194,589  
196,919  
193,663  
203,250  
200,463  
194,589  
196,919  
193,663  
203,250  
200,463  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0