Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
785,633  
994,645  
913,164  
945,374  
830,223  
476,337  
679,199  
591,993  
615,362  
487,878  
67,749  
249,015  
135,533  
146,644  
189,091  
87,500  
67,500  
114,418  
113,848  
35,843  
265,718  
321,923  
316,965  
333,552  
237,478  
34,486  
19,895  
19,176  
20,032  
24,222  
20,884  
20,866  
5,900  
1,286  
1,244  
309,296  
315,446  
321,171  
330,011  
342,345  
0  
0  
0  
0  
0  
296,574  
298,378  
305,162  
313,481  
316,461  
0  
0  
0  
0  
0  
3,833  
7,567  
6,756  
6,339  
8,188  
0  
0  
0  
0  
0  
8,890  
9,501  
9,253  
10,191  
17,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
785,633  
994,645  
913,164  
945,374  
830,223  
269,958  
487,160  
381,615  
419,432  
327,729  
269,958  
487,160  
381,615  
419,432  
327,729  
0  
0  
0  
0  
0  
515,675  
507,485  
531,549  
525,941  
502,494  
515,675  
507,485  
531,549  
525,941  
502,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0