Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,794,442  
1,977,759  
2,175,446  
2,818,147  
2,319,206  
1,772,453  
1,955,229  
2,152,016  
2,793,879  
2,294,408  
109,667  
266,092  
514,864  
815,863  
879,113  
15,604  
18,696  
16,479  
18,717  
19,022  
839,420  
787,053  
852,408  
904,504  
765,838  
757,208  
670,291  
562,728  
820,398  
436,625  
50,554  
213,097  
205,537  
234,397  
193,810  
21,989  
22,530  
23,430  
24,268  
24,797  
2,827  
2,932  
2,951  
2,640  
2,604  
3,997  
3,769  
3,810  
4,153  
4,297  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,165  
15,829  
16,670  
17,475  
17,897  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,794,442  
1,977,759  
2,175,446  
2,818,147  
2,319,206  
1,442,567  
1,650,190  
1,860,276  
2,492,256  
2,005,210  
1,442,209  
1,650,033  
1,860,119  
2,492,099  
2,004,903  
357  
157  
157  
157  
307  
351,875  
327,569  
315,170  
325,891  
313,995  
351,875  
327,569  
315,170  
325,891  
313,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0