Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
525,465  
542,042  
613,561  
692,948  
754,970  
66,140  
62,890  
99,848  
146,181  
155,402  
469  
588  
946  
808  
650  
0  
0  
0  
0  
0  
29,369  
27,426  
64,408  
111,434  
109,150  
23,763  
23,640  
23,416  
22,183  
34,783  
12,539  
11,236  
11,078  
11,756  
10,819  
459,326  
479,153  
513,713  
546,768  
599,568  
155,380  
203,232  
221,334  
258,142  
309,968  
7,099  
9,851  
10,350  
10,788  
12,417  
0  
0  
0  
0  
0  
292,347  
261,570  
277,460  
273,177  
269,208  
4,500  
4,500  
4,570  
4,870  
4,870  
0  
0  
0  
-210  
3,105  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
525,465  
542,042  
613,561  
692,948  
754,970  
363,821  
363,159  
365,586  
363,159  
361,449  
215,204  
210,065  
226,225  
229,420  
220,349  
148,618  
153,094  
139,362  
133,738  
141,100  
161,644  
178,883  
247,975  
329,790  
393,522  
161,644  
178,883  
247,975  
329,790  
393,522  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0