Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
613,561  
692,948  
754,970  
768,558  
812,859  
99,848  
146,181  
155,402  
165,653  
171,614  
946  
808  
650  
8,544  
2,435  
0  
0  
0  
0  
0  
64,408  
111,434  
109,150  
113,248  
107,597  
23,416  
22,183  
34,783  
33,847  
50,424  
11,078  
11,756  
10,819  
10,013  
11,158  
513,713  
546,768  
599,568  
602,905  
641,245  
221,334  
258,142  
309,968  
315,575  
344,000  
10,350  
10,788  
12,417  
13,005  
18,293  
0  
0  
0  
0  
0  
277,460  
273,177  
269,208  
266,350  
270,977  
4,570  
4,870  
4,870  
4,870  
4,870  
0  
-210  
3,105  
3,105  
3,105  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
613,561  
692,948  
754,970  
768,558  
812,859  
365,586  
363,159  
361,449  
366,709  
394,054  
226,225  
229,420  
220,349  
212,434  
237,042  
139,362  
133,738  
141,100  
154,275  
157,012  
247,975  
329,790  
393,522  
401,849  
418,805  
247,975  
329,790  
393,522  
401,849  
418,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0