Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
406,242  
435,217  
525,465  
542,042  
613,561  
54,223  
55,833  
66,140  
62,890  
99,848  
446  
681  
469  
588  
946  
0  
0  
0  
0  
0  
22,683  
26,756  
29,369  
27,426  
64,408  
15,384  
15,384  
23,763  
23,640  
23,416  
15,711  
13,012  
12,539  
11,236  
11,078  
352,019  
379,384  
459,326  
479,153  
513,713  
86,874  
111,667  
155,380  
203,232  
221,334  
6,285  
6,692  
7,099  
9,851  
10,350  
0  
0  
0  
0  
0  
254,360  
256,525  
292,347  
261,570  
277,460  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,570  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
406,242  
435,217  
525,465  
542,042  
613,561  
338,567  
339,306  
363,821  
363,159  
365,586  
201,754  
188,742  
215,204  
210,065  
226,225  
136,813  
150,564  
148,618  
153,094  
139,362  
67,676  
95,911  
161,644  
178,883  
247,975  
67,676  
95,911  
161,644  
178,883  
247,975  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0