Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,260,990  
2,303,671  
2,058,054  
2,087,144  
2,360,243  
1,065,244  
1,092,831  
877,226  
903,872  
1,162,876  
43,564  
68,949  
72,109  
50,805  
161,728  
55  
49  
49  
49  
60  
765,076  
747,621  
487,649  
547,403  
700,809  
217,618  
234,853  
269,935  
259,976  
252,180  
38,931  
41,359  
47,484  
45,639  
48,098  
1,195,746  
1,210,839  
1,180,828  
1,183,272  
1,197,367  
25,094  
25,094  
25,082  
25,082  
25,082  
401,324  
81,761  
85,250  
88,770  
92,189  
0  
0  
0  
0  
0  
701,278  
1,035,367  
1,001,397  
999,695  
992,331  
13,579  
13,579  
13,579  
13,579  
13,579  
54,471  
55,038  
55,520  
56,145  
74,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,260,990  
2,303,671  
2,058,054  
2,087,144  
2,360,243  
1,936,343  
1,979,252  
1,743,496  
1,773,224  
2,047,108  
924,608  
968,332  
710,743  
747,701  
1,000,083  
1,011,735  
1,010,920  
1,032,753  
1,025,523  
1,047,025  
324,646  
324,419  
314,558  
313,920  
313,135  
324,631  
324,261  
314,400  
313,762  
310,420  
16  
158  
158  
158  
2,715  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0