Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,087,144  
2,360,243  
2,349,416  
1,945,644  
1,863,644  
903,872  
1,162,876  
1,165,961  
1,391,638  
1,326,056  
50,805  
161,728  
130,935  
127,645  
167,935  
49  
60  
73  
73  
73  
547,403  
700,809  
688,831  
919,288  
768,094  
259,976  
252,180  
300,939  
304,442  
342,696  
45,639  
48,098  
45,183  
40,190  
47,259  
1,183,272  
1,197,367  
1,183,455  
554,006  
537,589  
25,082  
25,082  
25,082  
25,113  
25,113  
88,770  
92,189  
95,501  
88,077  
86,887  
0  
0  
0  
0  
0  
999,695  
992,331  
971,546  
349,001  
334,769  
13,579  
13,579  
13,382  
13,382  
13,382  
56,145  
74,186  
77,942  
78,432  
77,436  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,087,144  
2,360,243  
2,349,416  
1,945,644  
1,863,644  
1,773,224  
2,047,108  
2,023,032  
1,628,000  
1,551,540  
747,701  
1,000,083  
982,143  
1,138,789  
1,076,845  
1,025,523  
1,047,025  
1,040,889  
489,211  
474,695  
313,920  
313,135  
326,383  
317,644  
312,104  
313,762  
310,420  
323,668  
313,373  
307,833  
158  
2,715  
2,715  
4,271  
4,271  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0