Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,450,398  
1,488,757  
1,424,329  
1,418,028  
1,391,929  
365,670  
391,090  
382,385  
405,284  
376,548  
26,730  
47,397  
31,976  
21,119  
30,426  
0  
0  
0  
0  
0  
266,461  
282,870  
298,988  
318,809  
272,101  
41,456  
30,053  
15,078  
30,477  
33,958  
31,023  
30,770  
36,343  
34,879  
40,063  
1,084,728  
1,097,667  
1,041,944  
1,012,744  
1,015,381  
20,170  
46,718  
12,215  
10,234  
13,575  
579,307  
607,654  
274,325  
279,490  
284,333  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
142  
474  
340,239  
304,111  
298,853  
0  
0  
0  
0  
0  
390,781  
348,493  
320,838  
324,581  
324,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,450,398  
1,488,757  
1,424,329  
1,418,028  
1,391,929  
870,563  
919,621  
896,169  
906,078  
891,663  
677,028  
697,587  
696,331  
709,146  
657,468  
193,535  
222,033  
199,838  
196,932  
234,196  
579,834  
569,136  
528,160  
511,950  
500,266  
579,834  
569,136  
528,160  
511,950  
500,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0