Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,424,329  
1,418,028  
1,391,929  
1,311,100  
1,448,708  
382,385  
405,284  
376,548  
299,788  
428,647  
31,976  
21,119  
30,426  
36,576  
38,694  
0  
0  
0  
0  
0  
298,988  
318,809  
272,101  
204,082  
303,534  
15,078  
30,477  
33,958  
13,860  
38,846  
36,343  
34,879  
40,063  
45,269  
47,573  
1,041,944  
1,012,744  
1,015,381  
1,011,312  
1,020,061  
12,215  
10,234  
13,575  
13,505  
13,555  
274,325  
279,490  
284,333  
408,988  
216,438  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
340,239  
304,111  
298,853  
172,983  
367,112  
0  
0  
0  
0  
0  
320,838  
324,581  
324,294  
321,510  
328,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,424,329  
1,418,028  
1,391,929  
1,311,100  
1,448,708  
896,169  
906,078  
891,663  
843,039  
867,277  
696,331  
709,146  
657,468  
632,212  
602,724  
199,838  
196,932  
234,196  
210,826  
264,553  
528,160  
511,950  
500,266  
468,062  
581,431  
528,160  
511,950  
500,266  
468,062  
581,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0