Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,391,929  
1,311,100  
1,448,708  
1,341,007  
1,308,367  
376,548  
299,788  
428,647  
331,543  
325,636  
30,426  
36,576  
38,694  
22,206  
28,331  
0  
0  
0  
0  
0  
272,101  
204,082  
303,534  
224,293  
244,028  
33,958  
13,860  
38,846  
41,517  
26,453  
40,063  
45,269  
47,573  
43,528  
26,824  
1,015,381  
1,011,312  
1,020,061  
1,009,463  
982,731  
13,575  
13,505  
13,555  
13,505  
36,167  
284,333  
408,988  
216,438  
191,214  
202,780  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
298,853  
172,983  
367,112  
382,899  
173,719  
0  
0  
0  
0  
137,000  
324,294  
321,510  
328,629  
327,519  
338,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,391,929  
1,311,100  
1,448,708  
1,341,007  
1,308,367  
891,663  
843,039  
867,277  
788,069  
793,235  
657,468  
632,212  
602,724  
549,740  
527,682  
234,196  
210,826  
264,553  
238,329  
265,552  
500,266  
468,062  
581,431  
552,937  
515,132  
500,266  
468,062  
581,431  
552,937  
515,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0