Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,110  
364,463  
354,354  
347,264  
354,515  
328,699  
311,504  
300,629  
295,837  
302,753  
169,724  
148,649  
144,283  
154,797  
169,940  
0  
0  
0  
0  
0  
64,162  
62,939  
64,553  
52,510  
42,268  
93,282  
98,736  
90,407  
87,131  
89,057  
1,531  
1,180  
1,385  
1,398  
1,489  
55,411  
52,959  
53,725  
51,428  
51,762  
0  
0  
0  
0  
0  
47,610  
48,706  
49,243  
48,834  
49,644  
0  
0  
0  
0  
0  
6,027  
1,653  
1,115  
205  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,774  
2,600  
3,368  
2,389  
2,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,110  
364,463  
354,354  
347,264  
354,515  
52,015  
47,445  
42,545  
35,972  
54,370  
52,015  
47,445  
42,545  
35,972  
54,370  
0  
0  
0  
0  
0  
332,096  
317,018  
311,809  
311,293  
300,145  
332,096  
317,018  
311,809  
311,293  
300,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0