Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
347,264  
354,515  
336,630  
326,443  
322,321  
295,837  
302,753  
284,383  
273,520  
267,458  
154,797  
169,940  
146,839  
130,903  
140,129  
0  
0  
0  
7,000  
0  
52,510  
42,268  
43,953  
45,817  
37,913  
87,131  
89,057  
91,858  
87,808  
87,426  
1,398  
1,489  
1,732  
1,991  
1,988  
51,428  
51,762  
52,247  
52,923  
54,864  
0  
0  
0  
0  
0  
48,834  
49,644  
49,482  
49,820  
52,050  
0  
0  
0  
0  
0  
205  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,389  
2,118  
2,765  
3,103  
2,814  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
347,264  
354,515  
336,630  
326,443  
322,321  
35,972  
54,370  
50,926  
45,070  
39,188  
35,972  
54,370  
50,926  
45,070  
39,188  
0  
0  
0  
0  
0  
311,293  
300,145  
285,704  
281,373  
283,133  
311,293  
300,145  
285,704  
281,373  
283,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0