Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,354  
347,264  
354,515  
336,630  
326,443  
300,629  
295,837  
302,753  
284,383  
273,520  
144,283  
154,797  
169,940  
146,839  
130,903  
0  
0  
0  
0  
7,000  
64,553  
52,510  
42,268  
43,953  
45,817  
90,407  
87,131  
89,057  
91,858  
87,808  
1,385  
1,398  
1,489  
1,732  
1,991  
53,725  
51,428  
51,762  
52,247  
52,923  
0  
0  
0  
0  
0  
49,243  
48,834  
49,644  
49,482  
49,820  
0  
0  
0  
0  
0  
1,115  
205  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,368  
2,389  
2,118  
2,765  
3,103  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,354  
347,264  
354,515  
336,630  
326,443  
42,545  
35,972  
54,370  
50,926  
45,070  
42,545  
35,972  
54,370  
50,926  
45,070  
0  
0  
0  
0  
0  
311,809  
311,293  
300,145  
285,704  
281,373  
311,809  
311,293  
300,145  
285,704  
281,373  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0