Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,078,785  
61,883,916  
58,041,110  
58,605,473  
59,465,609  
31,939,652  
38,868,922  
36,323,786  
37,186,889  
37,894,107  
10,666,167  
11,278,869  
8,202,714  
9,672,956  
8,564,011  
4,386,865  
5,397,277  
8,193,573  
5,682,350  
7,462,662  
8,378,636  
8,386,950  
8,497,405  
9,007,792  
8,910,181  
6,759,486  
11,777,434  
9,866,379  
11,022,502  
11,515,692  
1,748,498  
2,028,393  
1,563,715  
1,801,289  
1,441,561  
23,139,133  
23,014,994  
21,717,324  
21,418,584  
21,571,503  
25,720  
23,491  
22,878  
22,208  
20,288  
15,448,827  
15,401,799  
14,929,522  
15,080,275  
14,969,334  
217,028  
189,753  
189,930  
192,223  
193,869  
945,592  
980,638  
1,109,002  
854,990  
882,633  
3,993,171  
3,903,295  
3,197,606  
3,045,959  
3,278,302  
2,508,794  
2,516,019  
2,268,386  
2,222,927  
2,227,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,078,785  
61,883,916  
58,041,110  
58,605,473  
59,465,609  
33,118,896  
35,924,443  
33,134,575  
35,973,380  
34,465,344  
31,387,452  
34,234,365  
31,339,904  
34,317,491  
32,832,060  
1,731,444  
1,690,078  
1,794,671  
1,655,889  
1,633,284  
21,959,889  
25,959,474  
24,906,535  
22,632,092  
25,000,265  
21,959,889  
25,959,474  
24,906,535  
22,632,092  
25,000,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0