Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,041,110  
58,605,473  
59,465,609  
56,376,310  
62,696,662  
36,323,786  
37,186,889  
37,894,107  
34,624,337  
41,637,462  
8,202,714  
9,672,956  
8,564,011  
10,226,751  
9,904,294  
8,193,573  
5,682,350  
7,462,662  
4,708,108  
5,916,203  
8,497,405  
9,007,792  
8,910,181  
7,477,240  
10,215,291  
9,866,379  
11,022,502  
11,515,692  
10,296,993  
13,528,711  
1,563,715  
1,801,289  
1,441,561  
1,915,246  
2,072,963  
21,717,324  
21,418,584  
21,571,503  
21,751,973  
21,059,200  
22,878  
22,208  
20,288  
20,241  
21,596  
14,929,522  
15,080,275  
14,969,334  
15,258,566  
15,007,392  
189,930  
192,223  
193,869  
199,379  
161,241  
1,109,002  
854,990  
882,633  
892,042  
837,162  
3,197,606  
3,045,959  
3,278,302  
3,122,299  
3,026,418  
2,268,386  
2,222,927  
2,227,076  
2,259,446  
2,005,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,041,110  
58,605,473  
59,465,609  
56,376,310  
62,696,662  
33,134,575  
35,973,380  
34,465,344  
33,189,371  
40,383,913  
31,339,904  
34,317,491  
32,832,060  
30,779,951  
37,769,149  
1,794,671  
1,655,889  
1,633,284  
2,409,420  
2,614,763  
24,906,535  
22,632,092  
25,000,265  
23,186,939  
22,312,749  
24,906,535  
22,632,092  
25,000,265  
23,186,939  
22,312,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0