Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
655,499  
603,356  
552,450  
519,456  
441,350  
446,783  
400,301  
360,949  
338,128  
249,592  
6,593  
5,795  
293  
1,733  
2,352  
15,000  
16,530  
32,820  
32,820  
16,820  
217,881  
172,239  
152,166  
142,476  
82,927  
195,351  
183,689  
171,140  
146,995  
133,857  
11,958  
22,048  
4,530  
14,104  
13,636  
208,716  
203,055  
191,501  
181,328  
191,758  
726  
0  
0  
28,500  
0  
125,139  
127,826  
105,900  
132,563  
123,389  
0  
0  
0  
0  
0  
70,150  
62,825  
42,610  
4,694  
22,630  
1,530  
0  
0  
0  
28,500  
11,171  
12,404  
42,991  
15,572  
17,240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
655,499  
603,356  
552,450  
519,456  
441,350  
385,632  
349,843  
311,424  
287,292  
220,594  
321,308  
298,065  
257,426  
241,639  
177,668  
64,324  
51,779  
53,998  
45,652  
42,925  
269,867  
253,513  
241,026  
232,164  
220,757  
269,867  
253,513  
241,026  
232,164  
220,757  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0