Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,002,318  
844,083  
805,213  
655,499  
603,356  
587,498  
531,145  
539,183  
446,783  
400,301  
44,889  
14,014  
36,315  
6,593  
5,795  
5,300  
5,300  
20,300  
15,000  
16,530  
312,265  
278,447  
242,056  
217,881  
172,239  
207,199  
216,518  
221,389  
195,351  
183,689  
17,845  
16,866  
19,122  
11,958  
22,048  
414,820  
312,939  
266,030  
208,716  
203,055  
726  
726  
726  
726  
0  
258,337  
176,520  
179,359  
125,139  
127,826  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,627  
47,570  
70,150  
62,825  
142,330  
72,030  
26,030  
1,530  
0  
13,426  
13,035  
12,344  
11,171  
12,404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,002,132  
844,083  
805,213  
655,499  
603,356  
592,780  
459,444  
425,790  
385,632  
349,843  
558,497  
410,446  
369,742  
321,308  
298,065  
34,283  
48,998  
56,049  
64,324  
51,779  
409,352  
384,640  
379,422  
269,867  
253,513  
409,352  
384,640  
379,422  
269,867  
253,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0