Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,134,978  
1,113,052  
1,002,318  
844,083  
805,213  
707,293  
655,238  
587,498  
531,145  
539,183  
18,937  
6,462  
44,889  
14,014  
36,315  
7,700  
5,300  
5,300  
5,300  
20,300  
453,371  
419,975  
312,265  
278,447  
242,056  
208,498  
204,528  
207,199  
216,518  
221,389  
18,786  
18,973  
17,845  
16,866  
19,122  
427,686  
457,814  
414,820  
312,939  
266,030  
4,007  
4,007  
726  
726  
726  
219,746  
224,655  
258,337  
176,520  
179,359  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,627  
47,570  
164,441  
191,930  
142,330  
72,030  
26,030  
39,491  
37,222  
13,426  
13,035  
12,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,134,978  
1,113,052  
1,002,132  
844,083  
805,213  
701,033  
690,935  
592,780  
459,444  
425,790  
640,070  
629,973  
558,497  
410,446  
369,742  
60,963  
60,963  
34,283  
48,998  
56,049  
433,945  
422,117  
409,352  
384,640  
379,422  
433,945  
422,117  
409,352  
384,640  
379,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0