Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,413  
552,615  
657,990  
376,289  
381,450  
79,113  
76,940  
173,770  
77,472  
91,885  
19,541  
9,471  
121,109  
17,912  
29,124  
0  
0  
0  
0  
0  
9,792  
18,167  
20,651  
22,987  
19,336  
37,537  
30,608  
30,422  
35,776  
42,687  
12,243  
18,694  
1,587  
797  
737  
461,299  
475,675  
484,220  
298,817  
289,566  
38  
38  
38  
33  
33  
460,321  
474,635  
288,531  
298,103  
285,883  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
194,945  
0  
3,225  
328  
328  
328  
328  
328  
612  
675  
379  
353  
97  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,413  
552,615  
657,990  
376,289  
381,450  
312,168  
330,333  
445,274  
171,588  
155,447  
137,471  
155,636  
218,665  
75,133  
59,025  
174,697  
174,697  
226,609  
96,455  
96,422  
228,245  
222,282  
212,716  
204,701  
226,003  
228,245  
222,282  
212,716  
204,701  
226,003  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0