Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,450  
390,860  
416,838  
409,642  
416,058  
91,885  
94,099  
109,859  
96,025  
92,370  
29,124  
27,868  
52,868  
38,011  
21,828  
0  
0  
0  
0  
0  
19,336  
29,751  
27,090  
35,027  
42,489  
42,687  
34,602  
29,483  
22,800  
27,844  
737  
1,878  
417  
186  
209  
289,566  
296,761  
306,979  
313,617  
323,688  
33  
33  
33  
33  
23  
285,883  
296,326  
302,743  
312,620  
323,133  
0  
0  
0  
0  
0  
3,225  
0  
3,835  
579  
60  
328  
328  
328  
328  
328  
97  
74  
41  
57  
144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,450  
390,860  
416,838  
409,642  
416,058  
155,447  
172,713  
205,998  
206,720  
197,040  
59,025  
76,293  
68,685  
69,781  
60,283  
96,422  
96,421  
137,313  
136,939  
136,757  
226,003  
218,147  
210,840  
202,922  
219,018  
226,003  
218,147  
210,840  
202,922  
219,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0