Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,403  
 
 
 
 
73,676  
 
 
 
 
22,811  
 
 
 
 
27,439  
 
 
 
 
9,847  
 
 
 
 
6,762  
 
 
 
 
6,817  
 
 
 
 
125,727  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
105,636  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,424  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,667  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,403  
 
 
 
 
80,685  
 
 
 
 
80,685  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
118,718  
 
 
 
 
118,718  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0