Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,695  
285,634  
275,862  
275,105  
263,291  
57,343  
74,772  
64,649  
65,826  
62,729  
7,685  
21,930  
11,587  
9,290  
4,224  
210  
230  
230  
207  
207  
37,924  
42,774  
39,066  
40,993  
43,391  
8,583  
6,020  
10,796  
12,372  
11,904  
2,940  
3,818  
2,969  
2,965  
3,003  
198,352  
210,862  
211,212  
209,279  
200,562  
0  
0  
0  
0  
0  
182,367  
194,534  
193,135  
197,812  
190,071  
0  
0  
0  
0  
0  
6,247  
6,247  
7,491  
7,002  
6,026  
1,385  
1,385  
1,385  
1,538  
1,538  
8,353  
8,697  
9,201  
2,927  
2,927  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,695  
285,634  
275,862  
275,105  
263,291  
142,893  
171,159  
163,736  
171,886  
165,129  
106,421  
130,201  
109,152  
131,096  
133,857  
36,472  
40,958  
54,584  
40,790  
31,271  
112,801  
114,475  
112,125  
103,219  
98,162  
112,801  
114,475  
112,125  
103,219  
98,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0