Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,862  
275,105  
263,291  
271,933  
273,245  
64,649  
65,826  
62,729  
67,445  
63,808  
11,587  
9,290  
4,224  
2,915  
2,170  
230  
207  
207  
215  
215  
39,066  
40,993  
43,391  
50,163  
45,444  
10,796  
12,372  
11,904  
10,845  
10,459  
2,969  
2,965  
3,003  
3,307  
5,520  
211,212  
209,279  
200,562  
204,488  
209,437  
0  
0  
0  
0  
0  
193,135  
197,812  
190,071  
193,386  
184,244  
0  
0  
0  
0  
0  
7,491  
7,002  
6,026  
6,533  
20,570  
1,385  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
9,201  
2,927  
2,927  
3,032  
3,084  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,862  
275,105  
263,291  
271,933  
273,245  
163,736  
171,886  
165,129  
180,639  
167,443  
109,152  
131,096  
133,857  
102,255  
152,814  
54,584  
40,790  
31,271  
78,384  
14,629  
112,125  
103,219  
98,162  
91,294  
105,802  
112,125  
103,219  
98,162  
91,294  
105,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0