Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,105  
263,291  
271,933  
273,245  
215,845  
65,826  
62,729  
67,445  
63,808  
60,952  
9,290  
4,224  
2,915  
2,170  
3,696  
207  
207  
215  
215  
214  
40,993  
43,391  
50,163  
45,444  
44,098  
12,372  
11,904  
10,845  
10,459  
11,926  
2,965  
3,003  
3,307  
5,520  
1,017  
209,279  
200,562  
204,488  
209,437  
154,893  
0  
0  
0  
0  
0  
197,812  
190,071  
193,386  
184,244  
142,920  
0  
0  
0  
0  
0  
7,002  
6,026  
6,533  
20,570  
7,410  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
2,927  
2,927  
3,032  
3,084  
3,025  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,105  
263,291  
271,933  
273,245  
215,845  
171,886  
165,129  
180,639  
167,443  
115,621  
131,096  
133,857  
102,255  
152,814  
102,452  
40,790  
31,271  
78,384  
14,629  
13,169  
103,219  
98,162  
91,294  
105,802  
100,225  
103,219  
98,162  
91,294  
105,802  
100,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0