Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,178  
169,044  
166,184  
438,071  
477,456  
3,426  
19,604  
84,810  
385,502  
425,369  
262  
1,610  
206  
2,375  
509  
0  
0  
0  
0  
0  
2,984  
16,888  
84,289  
376,480  
418,042  
0  
141  
141  
6,465  
6,465  
180  
965  
175  
182  
353  
161,752  
149,441  
81,374  
52,569  
52,086  
0  
0  
245  
245  
188  
2,513  
2,724  
2,935  
3,146  
3,357  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
159,239  
146,528  
78,193  
48,000  
48,000  
0  
188  
1  
1,178  
541  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,178  
169,044  
166,184  
438,071  
477,456  
8,005  
11,454  
8,225  
256,566  
294,534  
8,005  
11,454  
8,225  
256,566  
294,534  
0  
0  
0  
0  
0  
157,173  
157,591  
157,959  
181,505  
182,922  
157,173  
157,591  
157,959  
181,505  
182,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0