Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,423  
163,724  
169,044  
166,184  
438,071  
4,512  
4,610  
19,604  
84,810  
385,502  
96  
255  
1,610  
206  
2,375  
0  
0  
0  
0  
0  
4,236  
4,175  
16,888  
84,289  
376,480  
0  
0  
141  
141  
6,465  
181  
180  
965  
175  
182  
158,910  
159,114  
149,441  
81,374  
52,569  
0  
0  
0  
245  
245  
2,302  
2,513  
2,724  
2,935  
3,146  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
156,601  
156,601  
146,528  
78,193  
48,000  
8  
0  
188  
1  
1,178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,423  
163,724  
169,044  
166,184  
438,071  
7,984  
7,965  
11,454  
8,225  
256,566  
7,984  
7,965  
11,454  
8,225  
256,566  
0  
0  
0  
0  
0  
155,438  
155,759  
157,591  
157,959  
181,505  
155,438  
155,759  
157,591  
157,959  
181,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0