Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,034  
160,537  
162,037  
163,423  
163,724  
25,722  
2,029  
3,331  
4,512  
4,610  
591  
1,472  
1,552  
96  
255  
0  
0  
0  
0  
0  
24,950  
376  
1,598  
4,236  
4,175  
0  
0  
0  
0  
0  
181  
181  
181  
181  
180  
158,312  
158,509  
158,707  
158,910  
159,114  
0  
0  
0  
0  
0  
1,709  
1,905  
2,101  
2,302  
2,513  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
156,601  
156,601  
156,601  
156,601  
156,601  
1  
2  
5  
8  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,034  
160,537  
162,037  
163,423  
163,724  
30,924  
6,909  
6,895  
7,984  
7,965  
30,924  
6,909  
6,895  
7,984  
7,965  
0  
0  
0  
0  
0  
153,109  
153,628  
155,142  
155,438  
155,759  
153,109  
153,628  
155,142  
155,438  
155,759  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0