Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
609,286  
613,797  
545,685  
524,517  
532,274  
223,797  
240,636  
186,357  
163,721  
207,804  
23,987  
24,867  
10,428  
12,980  
35,632  
19,054  
17,456  
17,450  
16,800  
14,200  
135,200  
131,737  
58,839  
56,781  
113,618  
43,167  
64,052  
91,349  
71,481  
43,941  
2,389  
2,523  
8,292  
5,680  
414  
385,489  
373,162  
359,328  
360,796  
324,470  
3  
3  
3,927  
3,927  
3,927  
100,265  
100,268  
103,160  
106,036  
92,783  
46,777  
47,598  
44,559  
45,444  
32,903  
34,206  
26,704  
6,618  
6,608  
881  
190,948  
184,714  
186,505  
186,192  
187,744  
13,291  
13,873  
14,558  
12,589  
6,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
609,286  
613,797  
545,685  
524,517  
532,274  
248,196  
246,438  
185,880  
171,875  
184,855  
171,625  
169,775  
110,848  
92,234  
136,139  
76,571  
76,663  
75,032  
79,641  
48,716  
361,090  
367,360  
359,805  
352,641  
347,418  
361,090  
367,360  
359,805  
352,641  
347,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0