Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,738  
583,459  
609,656  
651,810  
589,749  
209,826  
246,660  
254,560  
279,870  
212,373  
26,969  
25,495  
28,705  
15,900  
16,594  
24,165  
22,686  
19,446  
19,076  
18,085  
112,377  
141,325  
120,856  
190,155  
132,385  
45,328  
51,030  
84,804  
48,150  
44,423  
987  
6,123  
748  
6,589  
887  
338,912  
336,799  
355,096  
371,940  
377,375  
0  
0  
0  
0  
0  
91,649  
94,671  
97,701  
100,770  
104,153  
42,799  
43,621  
44,442  
45,264  
45,955  
7,111  
6,923  
6,390  
26,611  
26,957  
183,309  
178,734  
193,324  
186,254  
186,254  
14,045  
12,849  
13,239  
13,042  
14,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,738  
583,459  
609,656  
651,810  
589,749  
187,664  
204,546  
223,525  
285,139  
228,984  
101,120  
119,700  
138,877  
201,223  
144,644  
86,544  
84,846  
84,647  
83,917  
84,341  
361,073  
378,913  
386,131  
366,671  
360,764  
361,073  
378,913  
386,131  
366,671  
360,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0