Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
550,498  
572,814  
573,573  
565,483  
591,070  
27,753  
40,889  
36,938  
30,552  
53,741  
9,844  
20,892  
10,454  
12,216  
32,323  
0  
0  
0  
0  
0  
8,491  
10,529  
17,118  
10,177  
13,191  
1,031  
1,088  
1,107  
503  
784  
8,388  
8,381  
8,259  
7,656  
7,444  
522,744  
531,925  
536,635  
534,931  
537,329  
0  
0  
0  
0  
0  
514,708  
524,187  
528,827  
526,854  
528,553  
0  
0  
0  
0  
0  
4,651  
4,315  
4,194  
4,196  
3,830  
0  
0  
0  
0  
0  
3,385  
3,424  
3,614  
3,881  
4,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
550,498  
572,814  
573,573  
565,483  
591,070  
203,617  
220,504  
231,905  
224,938  
250,529  
20,392  
41,658  
58,453  
49,611  
73,198  
183,225  
178,846  
173,452  
175,327  
177,330  
346,880  
352,310  
341,668  
340,545  
340,541  
346,880  
352,310  
341,668  
340,545  
340,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0