Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
543,704  
560,905  
542,396  
548,335  
572,814  
40,093  
50,506  
26,494  
27,753  
40,889  
10,312  
16,812  
6,570  
9,844  
20,892  
12,052  
5,000  
1,500  
0  
0  
6,580  
17,244  
8,674  
8,491  
10,529  
913  
1,099  
1,155  
1,031  
1,088  
10,236  
10,352  
8,595  
8,388  
8,381  
503,611  
510,399  
515,903  
520,581  
531,925  
0  
0  
0  
0  
0  
490,869  
496,958  
503,748  
512,546  
524,187  
0  
0  
0  
0  
0  
6,542  
6,336  
5,299  
4,651  
4,315  
0  
0  
0  
0  
0  
6,200  
7,104  
6,855  
3,385  
3,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
543,704  
560,905  
542,396  
548,335  
572,814  
187,910  
207,682  
202,413  
203,617  
220,504  
17,308  
32,726  
23,478  
20,392  
41,658  
170,602  
174,956  
178,936  
183,225  
178,846  
355,794  
353,223  
339,983  
344,718  
352,310  
355,794  
353,223  
339,983  
344,718  
352,310  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0