Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,595,427  
5,904,573  
5,769,414  
5,287,043  
5,222,997  
2,177,849  
2,349,612  
2,095,657  
1,430,273  
1,445,649  
242,223  
668,749  
509,364  
231,524  
343,215  
1,300,845  
969,455  
895,638  
588,124  
494,293  
214,474  
230,468  
185,865  
164,824  
194,470  
311,764  
373,785  
383,548  
292,182  
328,091  
108,542  
107,155  
121,242  
153,619  
85,581  
3,417,579  
3,554,961  
3,673,758  
3,856,770  
3,777,348  
6,499  
6,479  
8,350  
8,379  
9,280  
1,487,230  
1,435,271  
1,493,247  
1,452,277  
1,197,838  
177,687  
177,399  
163,278  
160,076  
130,745  
899,641  
957,027  
860,048  
882,860  
1,253,324  
464,560  
597,073  
777,031  
895,490  
924,044  
381,962  
381,712  
371,804  
457,687  
262,117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,595,427  
5,904,573  
5,769,414  
5,287,043  
5,222,997  
2,821,944  
3,262,824  
2,579,678  
2,514,538  
2,424,609  
758,852  
1,254,580  
679,337  
602,918  
596,756  
2,063,092  
2,008,245  
1,900,341  
1,911,620  
1,827,853  
2,773,483  
2,641,749  
3,189,736  
2,772,504  
2,798,388  
2,771,490  
2,641,632  
3,191,631  
2,775,156  
2,799,266  
1,994  
117  
-1,894  
-2,651  
-878  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0