Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
75,827,259  
77,613,032  
78,301,675  
77,446,215  
79,572,266  
18,664,901  
19,599,130  
20,328,480  
18,376,946  
19,940,351  
2,011,139  
3,118,535  
1,751,239  
2,492,402  
4,514,278  
4,334,650  
3,618,650  
3,738,970  
3,953,820  
1,413,320  
9,404,035  
10,573,807  
11,879,332  
8,959,931  
10,812,781  
2,855,883  
2,223,716  
2,850,188  
2,903,548  
3,107,966  
59,194  
64,423  
108,751  
67,245  
92,006  
57,162,358  
58,013,902  
57,973,195  
59,069,269  
59,631,916  
3,349  
3,429  
3,509  
3,549  
3,266  
52,320,967  
52,408,019  
52,734,511  
53,856,993  
54,846,391  
0  
0  
0  
0  
0  
1,672,072  
2,573,178  
2,721,550  
2,670,721  
2,487,273  
1,974,079  
1,957,391  
1,908,188  
1,908,188  
1,920,297  
1,191,890  
1,071,884  
605,437  
629,818  
374,689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
75,827,259  
77,613,032  
78,301,675  
77,446,215  
79,572,266  
64,177,589  
66,861,191  
67,876,395  
67,353,569  
69,766,388  
10,578,377  
13,081,818  
11,818,794  
11,303,470  
14,472,033  
53,599,212  
53,779,373  
56,057,601  
56,050,099  
55,294,355  
11,649,670  
10,751,841  
10,425,280  
10,092,646  
9,805,879  
11,649,670  
10,751,841  
10,425,280  
10,092,646  
9,805,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0