Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,319  
110,189  
110,306  
87,836  
85,690  
85,709  
91,363  
90,072  
86,038  
85,110  
22,621  
30,523  
52,835  
16,495  
53,063  
20,201  
18,180  
7,830  
36,191  
0  
39,968  
39,395  
26,742  
30,955  
29,618  
41  
108  
41  
41  
44  
2,879  
3,158  
2,625  
2,358  
2,385  
18,611  
18,826  
20,234  
1,797  
579  
0  
0  
0  
0  
0  
777  
950  
1,146  
1,217  
449  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
0  
0  
0  
-50  
0  
18,866  
0  
0  
17,882  
17,875  
222  
580  
130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,319  
110,189  
110,306  
68,142  
85,690  
40,861  
42,507  
39,399  
2,164  
25,799  
40,644  
42,507  
39,304  
2,164  
25,799  
217  
0  
94  
0  
0  
63,458  
67,682  
70,907  
65,978  
59,891  
63,458  
67,682  
70,907  
65,978  
59,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0