Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,338  
110,306  
87,836  
85,690  
88,033  
104,800  
90,072  
86,038  
85,110  
84,941  
39,469  
52,835  
16,495  
53,063  
47,934  
16,180  
7,830  
36,191  
0  
0  
46,371  
26,742  
30,955  
29,618  
34,933  
41  
41  
41  
44  
43  
2,739  
2,625  
2,358  
2,385  
2,030  
21,538  
20,234  
1,797  
579  
3,092  
0  
0  
0  
0  
2,556  
919  
1,146  
1,217  
449  
204  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
0  
0  
0  
0  
20,349  
18,866  
0  
0  
0  
267  
222  
580  
130  
333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,338  
110,306  
68,142  
85,690  
88,033  
53,553  
39,399  
2,164  
25,799  
25,268  
53,489  
39,304  
2,164  
25,799  
25,268  
64  
94  
0  
0  
0  
72,785  
70,907  
65,978  
59,891  
62,765  
72,785  
70,907  
65,978  
59,891  
62,765  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0