Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,095  
74,820  
66,887  
67,972  
65,971  
68,863  
63,318  
55,306  
56,093  
54,799  
7,760  
968  
79  
892  
1,635  
0  
0  
0  
0  
0  
39,780  
42,935  
33,366  
35,703  
27,671  
21,123  
19,089  
21,440  
19,368  
24,901  
200  
326  
421  
130  
592  
12,232  
11,502  
11,582  
11,879  
11,172  
132  
81  
324  
359  
301  
10,271  
9,659  
9,018  
9,317  
9,160  
0  
0  
0  
0  
0  
61  
15  
571  
512  
0  
300  
300  
300  
300  
300  
1,468  
1,447  
1,369  
1,391  
1,411  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,095  
74,820  
66,887  
67,972  
65,971  
45,006  
40,710  
30,502  
31,640  
29,547  
44,050  
40,082  
30,122  
31,260  
28,777  
956  
628  
380  
380  
771  
36,089  
34,111  
36,385  
36,332  
36,423  
36,089  
34,111  
36,385  
36,332  
36,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0