Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,808  
66,887  
67,972  
65,971  
 
63,306  
55,306  
56,093  
54,799  
 
967  
79  
892  
1,635  
 
0  
0  
0  
0  
 
42,923  
33,366  
35,703  
27,671  
 
19,089  
21,440  
19,368  
24,901  
 
326  
421  
130  
592  
 
11,502  
11,582  
11,879  
11,172  
 
81  
324  
359  
301  
 
9,659  
9,018  
9,317  
9,160  
 
0  
0  
0  
0  
 
15  
571  
512  
0  
 
300  
300  
300  
300  
 
1,447  
1,369  
1,391  
1,411  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,808  
66,887  
67,972  
65,971  
 
41,042  
30,502  
31,640  
29,547  
 
40,349  
30,122  
31,260  
28,777  
 
693  
380  
380  
771  
 
33,766  
36,385  
36,332  
36,423  
 
33,766  
36,385  
36,332  
36,423  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0