Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,065,649  
4,833,665  
5,148,605  
5,613,967  
6,332,456  
3,822,368  
3,612,640  
3,933,581  
4,384,206  
4,944,369  
895,529  
531,454  
726,714  
1,066,946  
1,341,907  
24,923  
30,168  
21,545  
0  
0  
1,767,098  
1,727,401  
1,725,446  
1,961,889  
2,105,395  
916,696  
1,080,776  
1,040,168  
943,239  
1,053,999  
218,122  
242,841  
419,708  
412,132  
443,068  
1,243,280  
1,221,025  
1,215,025  
1,229,761  
1,388,086  
31,147  
7,350  
6,828  
5,249  
4,964  
193,100  
186,143  
189,358  
190,497  
193,939  
727,361  
737,717  
748,073  
758,429  
768,785  
38,518  
38,518  
38,512  
38,494  
164,587  
42,371  
40,391  
23,723  
21,092  
40,068  
210,784  
210,907  
208,530  
216,000  
215,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,065,649  
4,833,665  
5,148,605  
5,613,967  
6,332,456  
3,436,327  
3,212,957  
3,485,385  
3,949,528  
4,683,751  
3,097,249  
2,859,422  
3,119,451  
3,564,773  
4,302,012  
339,078  
353,535  
365,934  
384,755  
381,739  
1,629,321  
1,620,708  
1,663,221  
1,664,439  
1,648,705  
1,629,321  
1,620,708  
1,663,221  
1,664,439  
1,648,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0