Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,092,927  
5,065,649  
4,833,665  
5,148,605  
5,613,967  
3,841,287  
3,822,368  
3,612,640  
3,933,581  
4,384,206  
892,513  
895,529  
531,454  
726,714  
1,066,946  
25,823  
24,923  
30,168  
21,545  
0  
1,540,211  
1,767,098  
1,727,401  
1,725,446  
1,961,889  
1,156,270  
916,696  
1,080,776  
1,040,168  
943,239  
226,470  
218,122  
242,841  
419,708  
412,132  
1,251,640  
1,243,280  
1,221,025  
1,215,025  
1,229,761  
32,301  
31,147  
7,350  
6,828  
5,249  
198,758  
193,100  
186,143  
189,358  
190,497  
717,114  
727,361  
737,717  
748,073  
758,429  
39,476  
38,518  
38,518  
38,512  
38,494  
41,699  
42,371  
40,391  
23,723  
21,092  
222,292  
210,784  
210,907  
208,530  
216,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,092,927  
5,065,649  
4,833,665  
5,148,605  
5,613,967  
3,422,495  
3,436,327  
3,212,957  
3,485,385  
3,949,528  
3,092,294  
3,097,249  
2,859,422  
3,119,451  
3,564,773  
330,201  
339,078  
353,535  
365,934  
384,755  
1,670,431  
1,629,321  
1,620,708  
1,663,221  
1,664,439  
1,670,431  
1,629,321  
1,620,708  
1,663,221  
1,664,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0