Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,857,861  
5,148,605  
5,613,967  
6,332,456  
5,759,975  
3,641,215  
3,933,581  
4,384,206  
4,944,369  
4,444,800  
540,805  
726,714  
1,066,946  
1,341,907  
1,384,794  
21,545  
21,545  
0  
0  
28,305  
1,741,669  
1,725,446  
1,961,889  
2,105,395  
1,902,087  
1,093,978  
1,040,168  
943,239  
1,053,999  
734,819  
243,219  
419,708  
412,132  
443,068  
394,794  
1,216,646  
1,215,025  
1,229,761  
1,388,086  
1,315,176  
7,234  
6,828  
5,249  
4,964  
40,489  
186,196  
189,358  
190,497  
193,939  
197,913  
737,717  
748,073  
758,429  
768,785  
779,141  
38,518  
38,512  
38,494  
164,587  
38,935  
39,663  
23,723  
21,092  
40,068  
40,826  
207,318  
208,530  
216,000  
215,744  
217,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,857,861  
5,148,605  
5,613,967  
6,332,456  
5,759,975  
3,234,596  
3,485,385  
3,949,528  
4,683,751  
4,149,540  
2,880,169  
3,119,451  
3,564,773  
4,302,012  
3,745,373  
354,427  
365,934  
384,755  
381,739  
404,166  
1,623,265  
1,663,221  
1,664,439  
1,648,705  
1,610,435  
1,623,265  
1,663,221  
1,664,439  
1,648,705  
1,610,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0