Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,189  
203,039  
303,143  
418,819  
286,382  
153,451  
160,569  
259,678  
375,660  
243,958  
31,956  
19,112  
16,456  
8,396  
7,282  
40,000  
20,000  
40,000  
80,000  
95,000  
17,764  
29,761  
137,779  
232,576  
108,123  
63,383  
91,556  
65,243  
54,466  
33,439  
348  
141  
199  
222  
114  
41,738  
42,470  
43,465  
43,158  
42,424  
38  
38  
38  
38  
38  
34,759  
35,386  
36,273  
35,849  
36,996  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
6,901  
7,006  
7,114  
7,231  
5,350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,189  
203,039  
303,143  
418,819  
286,382  
33,479  
45,382  
149,818  
255,995  
127,022  
33,479  
45,382  
149,818  
255,995  
127,022  
0  
0  
0  
0  
0  
161,710  
157,657  
153,325  
162,824  
159,360  
161,710  
157,657  
153,325  
162,824  
159,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0