Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,633  
303,143  
418,819  
286,382  
247,722  
158,366  
259,678  
375,660  
243,958  
203,890  
19,112  
16,456  
8,396  
7,282  
3,863  
20,000  
40,000  
80,000  
95,000  
95,000  
29,761  
137,779  
232,576  
108,123  
96,898  
89,352  
65,243  
54,466  
33,439  
8,108  
141  
199  
222  
114  
21  
44,267  
43,465  
43,158  
42,424  
43,832  
38  
38  
38  
38  
157  
35,386  
36,273  
35,849  
36,996  
38,184  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
8,803  
7,114  
7,231  
5,350  
5,451  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,633  
303,143  
418,819  
286,382  
247,722  
46,149  
149,818  
255,995  
127,022  
91,025  
46,149  
149,818  
255,995  
127,022  
91,025  
0  
0  
0  
0  
0  
156,484  
153,325  
162,824  
159,360  
156,697  
156,484  
153,325  
162,824  
159,360  
156,697  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0