Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,290,123  
7,864,555  
6,989,208  
6,656,727  
6,387,587  
4,418,363  
4,301,388  
3,522,961  
3,229,172  
3,041,350  
665,020  
523,592  
378,869  
741,280  
524,232  
150,000  
110,000  
110,000  
50,000  
50,000  
1,866,978  
2,049,239  
1,796,525  
1,632,643  
1,546,405  
1,610,890  
1,499,256  
1,150,696  
759,027  
877,789  
125,475  
119,300  
86,870  
46,222  
42,924  
3,871,760  
3,563,167  
3,466,247  
3,427,555  
3,346,237  
0  
0  
13  
148  
0  
2,447,038  
2,472,671  
2,498,554  
2,522,170  
2,655,937  
170,069  
171,586  
168,661  
160,108  
165,889  
843,477  
647,477  
505,495  
447,164  
290,488  
74,564  
77,650  
96,856  
98,509  
97,393  
336,613  
193,784  
196,668  
199,456  
136,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,290,123  
7,864,555  
6,989,208  
6,656,727  
6,387,587  
4,676,087  
4,348,266  
3,615,982  
3,383,331  
3,166,297  
2,670,826  
2,577,992  
2,024,354  
1,804,912  
1,672,817  
2,005,260  
1,770,275  
1,591,628  
1,578,420  
1,493,480  
3,614,037  
3,516,289  
3,373,225  
3,273,395  
3,221,290  
3,614,037  
3,516,289  
3,373,225  
3,273,395  
3,221,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0