Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,864,119  
6,989,208  
6,656,727  
6,387,587  
6,745,897  
4,301,388  
3,522,961  
3,229,172  
3,041,350  
3,529,046  
523,592  
378,869  
741,280  
524,232  
814,514  
110,000  
110,000  
50,000  
50,000  
0  
2,049,239  
1,796,525  
1,632,643  
1,546,405  
1,521,685  
1,499,256  
1,150,696  
759,027  
877,789  
1,147,331  
119,300  
86,870  
46,222  
42,924  
45,516  
3,562,731  
3,466,247  
3,427,555  
3,346,237  
3,216,851  
0  
13  
148  
0  
243  
2,472,671  
2,498,554  
2,522,170  
2,655,937  
2,688,167  
171,586  
168,661  
160,108  
165,889  
99,731  
647,477  
505,495  
447,164  
290,488  
230,429  
77,549  
96,856  
98,509  
97,393  
97,158  
193,448  
196,668  
199,456  
136,529  
101,121  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,864,119  
6,989,208  
6,656,727  
6,387,587  
6,745,897  
4,347,577  
3,615,982  
3,383,331  
3,166,297  
3,664,424  
2,577,161  
2,024,354  
1,804,912  
1,672,817  
2,252,865  
1,770,416  
1,591,628  
1,578,420  
1,493,480  
1,411,559  
3,516,542  
3,373,225  
3,273,395  
3,221,290  
3,081,473  
3,516,542  
3,373,225  
3,273,395  
3,221,290  
3,081,473  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0