Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,740  
137,583  
144,229  
125,604  
135,686  
77,690  
75,874  
80,040  
59,042  
66,239  
6,691  
4,305  
21,703  
4,720  
2,738  
0  
0  
0  
0  
0  
17,787  
2,989  
4,739  
22,308  
42,307  
52,486  
66,978  
52,079  
30,963  
20,332  
726  
1,602  
1,519  
1,051  
862  
61,050  
61,709  
64,188  
66,562  
69,447  
3  
3  
3  
3  
3  
58,848  
61,505  
63,944  
66,305  
69,023  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,199  
201  
241  
254  
421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,740  
137,583  
144,229  
125,604  
135,686  
77,151  
81,257  
82,235  
61,417  
73,584  
67,879  
70,913  
70,782  
48,820  
59,846  
9,272  
10,344  
11,452  
12,596  
13,738  
61,589  
56,327  
61,994  
64,188  
62,102  
61,589  
56,327  
61,994  
64,188  
62,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0