Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,229  
125,604  
135,686  
133,127  
131,117  
80,040  
59,042  
66,239  
63,360  
58,443  
21,703  
4,720  
2,738  
3,234  
3,575  
0  
0  
0  
0  
0  
4,739  
22,308  
42,307  
20,752  
26,700  
52,079  
30,963  
20,332  
38,041  
26,887  
1,519  
1,051  
862  
1,333  
1,280  
64,188  
66,562  
69,447  
69,768  
72,674  
3  
3  
3  
3  
3  
63,944  
66,305  
69,023  
69,062  
71,551  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
110  
302  
0  
0  
0  
0  
0  
241  
254  
421  
592  
819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,229  
125,604  
135,686  
133,127  
131,117  
82,235  
61,417  
73,584  
75,815  
74,564  
70,782  
48,820  
59,846  
60,935  
57,042  
11,452  
12,596  
13,738  
14,880  
17,521  
61,994  
64,188  
62,102  
57,313  
56,554  
61,994  
64,188  
62,102  
57,313  
56,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0