Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,529,693  
2,490,765  
2,205,693  
2,287,834  
2,176,198  
1,829,104  
1,769,368  
1,494,824  
1,594,756  
1,475,748  
123,302  
186,481  
53,024  
143,846  
122,565  
703,124  
656,730  
656,730  
626,490  
536,389  
272,456  
148,122  
256,465  
280,582  
241,570  
681,169  
729,735  
491,537  
512,894  
531,683  
49,053  
48,299  
37,068  
30,944  
43,540  
700,590  
721,398  
710,869  
693,078  
700,449  
-496  
14,638  
8,851  
6,944  
7,208  
555,392  
571,257  
570,768  
575,589  
524,495  
0  
0  
0  
0  
0  
59,309  
45,525  
45,534  
24,271  
85,947  
32,500  
32,500  
32,500  
32,500  
32,500  
53,885  
57,477  
53,215  
53,774  
50,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,529,693  
2,490,765  
2,205,693  
2,287,834  
2,176,198  
1,832,068  
1,813,309  
1,529,563  
1,646,555  
1,540,280  
1,763,835  
1,732,619  
1,435,252  
1,561,963  
1,437,511  
68,233  
80,690  
94,310  
84,591  
102,768  
697,626  
677,456  
676,130  
641,279  
635,918  
697,626  
677,456  
676,130  
641,279  
635,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0