Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,290,337  
2,176,198  
2,271,014  
2,214,131  
2,128,657  
1,595,146  
1,475,748  
1,557,537  
1,714,292  
1,576,937  
143,846  
122,565  
106,947  
151,671  
191,697  
626,490  
536,389  
630,948  
620,948  
542,764  
280,972  
241,570  
119,237  
287,834  
287,382  
512,894  
531,683  
650,471  
620,648  
530,431  
30,944  
43,540  
49,935  
33,192  
24,662  
695,190  
700,449  
713,477  
499,839  
551,720  
6,944  
7,208  
7,666  
5,686  
5,271  
575,589  
524,495  
542,068  
381,117  
385,143  
0  
0  
0  
0  
0  
26,888  
85,947  
80,338  
32,194  
23,406  
32,500  
32,500  
32,500  
32,500  
87,500  
53,270  
50,299  
50,905  
48,342  
50,400  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,290,337  
2,176,198  
2,271,014  
2,214,131  
2,128,657  
1,649,148  
1,540,280  
1,672,901  
1,593,931  
1,558,414  
1,564,556  
1,437,511  
1,615,521  
1,592,705  
1,557,042  
84,591  
102,768  
57,380  
1,226  
1,372  
641,189  
635,918  
598,113  
620,200  
570,243  
641,189  
635,918  
598,113  
620,200  
570,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0