Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,176,198  
2,271,014  
2,214,131  
2,128,657  
1,864,111  
1,475,748  
1,557,537  
1,714,292  
1,576,937  
1,130,506  
122,565  
106,947  
151,671  
191,697  
55,516  
536,389  
630,948  
620,948  
542,764  
315,697  
241,570  
119,237  
287,834  
287,382  
159,761  
531,683  
650,471  
620,648  
530,431  
564,792  
43,540  
49,935  
33,192  
24,662  
34,741  
700,449  
713,477  
499,839  
551,720  
733,604  
7,208  
7,666  
5,686  
5,271  
3,840  
524,495  
542,068  
381,117  
385,143  
401,722  
0  
0  
0  
0  
0  
85,947  
80,338  
32,194  
23,406  
12,549  
32,500  
32,500  
32,500  
87,500  
266,234  
50,299  
50,905  
48,342  
50,400  
49,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,176,198  
2,271,014  
2,214,131  
2,128,657  
1,864,111  
1,540,280  
1,672,901  
1,593,931  
1,558,414  
1,164,416  
1,437,511  
1,615,521  
1,592,705  
1,557,042  
1,163,049  
102,768  
57,380  
1,226  
1,372  
1,368  
635,918  
598,113  
620,200  
570,243  
699,694  
635,918  
598,113  
620,200  
570,243  
699,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0