Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,688  
 
 
 
 
782  
 
 
 
 
36  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
742  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
906  
 
 
 
 
43  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
863  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,688  
 
 
 
 
1,415  
 
 
 
 
1,415  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
273  
 
 
 
 
273  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0