Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,919  
298,710  
276,421  
261,989  
260,547  
274,723  
298,417  
276,038  
261,507  
260,093  
28,970  
49,630  
14,444  
27,982  
25,156  
0  
0  
0  
0  
0  
138,172  
135,520  
87,517  
56,159  
79,831  
106,999  
111,703  
169,597  
171,048  
148,558  
582  
1,564  
4,479  
6,318  
6,548  
196  
293  
383  
483  
454  
0  
0  
0  
36  
0  
33  
47  
110  
159  
222  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
163  
246  
274  
287  
232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,919  
298,710  
276,421  
261,989  
260,547  
177,331  
202,047  
180,888  
167,210  
161,253  
177,331  
202,047  
180,888  
167,210  
161,253  
0  
0  
0  
0  
0  
97,588  
96,664  
95,533  
94,779  
99,294  
97,588  
96,664  
95,533  
94,779  
99,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0