Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,547  
357,201  
294,887  
326,730  
390,491  
260,093  
356,597  
294,103  
325,136  
389,593  
25,156  
51,594  
24,398  
3,045  
10,333  
0  
0  
0  
0  
0  
79,831  
189,034  
126,227  
161,975  
180,993  
148,558  
115,448  
141,124  
156,155  
190,195  
6,548  
523  
2,354  
3,960  
8,072  
454  
603  
785  
1,595  
898  
0  
0  
0  
722  
0  
222  
300  
391  
460  
515  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
232  
303  
393  
413  
383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,547  
357,201  
294,887  
326,730  
390,491  
161,253  
260,285  
199,188  
233,237  
291,420  
161,253  
260,285  
199,188  
233,237  
291,420  
0  
0  
0  
0  
0  
99,294  
96,916  
95,699  
93,494  
99,071  
99,294  
96,916  
95,699  
93,494  
99,071  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0