Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,126,049  
3,299,285  
3,299,376  
3,407,367  
3,251,777  
1,405,969  
1,552,716  
1,533,387  
1,609,358  
1,454,198  
239,586  
222,732  
291,146  
240,547  
186,575  
142,378  
126,207  
120,507  
103,150  
107,500  
749,691  
939,401  
854,221  
997,290  
890,440  
252,866  
245,918  
247,644  
248,823  
249,417  
21,448  
18,458  
19,868  
19,547  
20,266  
1,720,079  
1,746,568  
1,765,989  
1,798,009  
1,797,579  
2,299  
1,725  
1,545  
1,781  
1,781  
1,189,941  
1,204,005  
1,218,493  
1,221,425  
1,232,441  
0  
0  
0  
0  
0  
172,422  
171,901  
171,903  
175,779  
177,520  
158,800  
158,929  
158,892  
173,812  
158,786  
196,617  
210,009  
215,157  
225,214  
227,052  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,126,049  
3,299,285  
3,299,376  
3,407,367  
3,251,777  
1,949,388  
2,059,724  
2,046,201  
2,120,078  
2,046,142  
1,467,877  
1,482,154  
1,449,414  
1,507,075  
1,407,904  
481,510  
577,570  
596,786  
613,004  
638,238  
1,176,661  
1,239,561  
1,253,176  
1,287,289  
1,205,636  
1,176,661  
1,239,561  
1,253,176  
1,287,289  
1,205,636  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0