Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,299,285  
3,299,376  
3,407,367  
3,251,777  
3,303,262  
1,552,716  
1,533,387  
1,609,358  
1,454,198  
1,499,510  
222,732  
291,146  
240,547  
186,575  
216,897  
126,207  
120,507  
103,150  
107,500  
115,600  
939,401  
854,221  
997,290  
890,440  
893,845  
245,918  
247,644  
248,823  
249,417  
248,827  
18,458  
19,868  
19,547  
20,266  
24,341  
1,746,568  
1,765,989  
1,798,009  
1,797,579  
1,803,752  
1,725  
1,545  
1,781  
1,781  
2,071  
1,204,005  
1,218,493  
1,221,425  
1,232,441  
1,239,195  
0  
0  
0  
0  
0  
171,901  
171,903  
175,779  
177,520  
172,498  
158,929  
158,892  
173,812  
158,786  
161,596  
210,009  
215,157  
225,214  
227,052  
228,392  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,299,285  
3,299,376  
3,407,367  
3,251,777  
3,303,262  
2,059,724  
2,046,201  
2,120,078  
2,046,142  
2,072,914  
1,482,154  
1,449,414  
1,507,075  
1,407,904  
1,409,119  
577,570  
596,786  
613,004  
638,238  
663,795  
1,239,561  
1,253,176  
1,287,289  
1,205,636  
1,230,348  
1,239,561  
1,253,176  
1,287,289  
1,205,636  
1,230,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0