Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
534,042  
554,729  
525,140  
515,931  
517,622  
167,636  
124,146  
88,183  
69,509  
72,999  
13,503  
18,670  
62,807  
11,994  
8,667  
114,189  
74,315  
215  
115  
115  
24,284  
10,844  
9,630  
43,382  
49,315  
11,864  
16,208  
11,679  
10,212  
10,788  
3,796  
4,109  
3,851  
3,806  
4,113  
366,407  
430,583  
436,957  
446,422  
444,623  
0  
0  
0  
0  
0  
336,619  
342,290  
340,501  
348,953  
339,414  
0  
0  
0  
0  
0  
9,810  
1,996  
5,229  
1,268  
7,367  
7,630  
68,907  
69,105  
69,105  
69,389  
12,348  
17,390  
22,122  
27,096  
28,453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
534,042  
554,729  
525,140  
515,931  
517,622  
114,476  
158,628  
134,792  
132,979  
126,879  
55,502  
102,043  
55,203  
66,535  
71,863  
58,974  
56,585  
79,589  
66,444  
55,016  
419,567  
396,101  
390,348  
382,952  
390,743  
419,567  
396,101  
390,348  
382,952  
390,743  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0