Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,779,723  
92,269,790  
89,972,499  
74,578,722  
74,797,278  
76,671,002  
73,347,312  
71,272,427  
56,823,768  
56,921,653  
5,879,568  
3,874,955  
6,513,220  
4,300,967  
7,325,835  
437,830  
426,977  
419,223  
420,865  
397,289  
9,890,462  
9,349,255  
5,979,742  
7,758,583  
6,540,080  
59,188,054  
58,551,131  
57,197,688  
43,341,218  
41,677,158  
1,275,088  
1,144,994  
1,162,555  
1,002,136  
981,291  
22,108,721  
18,922,478  
18,700,072  
17,754,954  
17,875,626  
3,689,471  
761,895  
284,856  
219,814  
214,972  
917,679  
828,655  
841,693  
847,872  
854,752  
3,807,552  
3,799,487  
3,798,443  
3,064,126  
3,064,386  
634,132  
837,452  
849,982  
651,118  
466,004  
6,544,869  
5,738,078  
5,744,314  
5,602,943  
5,687,560  
6,515,018  
6,956,911  
7,180,783  
7,369,081  
7,587,952  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,779,723  
92,269,790  
89,972,499  
74,578,722  
74,797,278  
74,212,579  
67,573,679  
65,516,623  
52,088,736  
52,604,001  
21,798,417  
20,375,938  
17,992,942  
18,360,395  
22,772,025  
52,414,162  
47,197,741  
47,523,681  
33,728,342  
29,831,976  
24,567,144  
24,696,111  
24,455,876  
22,489,986  
22,193,277  
24,567,144  
24,696,111  
24,455,876  
22,489,986  
22,193,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0