Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,371,893  
72,431,770  
69,505,220  
73,517,716  
72,160,836  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
427,696  
291,598  
350,774  
353,400  
304,214  
  Tiền gửi tại NHNN
411,492  
1,587,706  
389,253  
753,341  
866,666  
5,701,731  
6,683,833  
5,446,015  
8,697,701  
8,056,810  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
64,266  
53,079  
29,381  
29,157  
0  
34,390,541  
35,281,529  
34,346,415  
34,868,448  
32,965,443  
6,615  
9,947  
13,229  
16,536  
20,018  
15,067,730  
16,132,945  
15,978,257  
16,637,923  
17,362,949  
706,682  
709,682  
709,682  
709,682  
709,682  
607,272  
614,912  
1,137,144  
1,124,374  
1,366,804  
0  
0  
0  
0  
0  
11,987,868  
11,066,539  
11,105,070  
10,327,154  
10,508,250  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,371,893  
72,431,770  
69,505,220  
73,517,716  
72,160,836  
66,128,476  
69,195,995  
66,294,906  
70,308,675  
68,931,920  
3,243,417  
3,235,775  
3,210,314  
3,209,041  
3,228,916  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
144,741  
157,159  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
144,741  
157,159  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
2,523,886  
2,644,624  
2,569,539  
2,263,515  
2,399,884  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
1,640  
1,640  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
689,005  
13,122,710  
20,530,400  
12,099,920  
6,199,166  
  Cam kết mua ngoại tệ
1,142  
0  
10,265,200  
551,040  
786,423  
  Cam kết bán ngoại tệ
1,143  
0  
1,353,140  
482,160  
365  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
686,720  
13,122,710  
8,912,060  
11,066,720  
5,412,378  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
126,984  
124,445  
144,741  
157,159  
173,650  
Cam kết khác
18,600  
185  
246,000  
256  
221,000