Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,458,265  
80,394,022  
70,793,796  
70,659,820  
69,371,893  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
260,357  
231,724  
324,119  
342,895  
427,696  
  Tiền gửi tại NHNN
692,432  
494,362  
2,007,989  
510,593  
411,492  
4,276,174  
15,274,646  
3,752,772  
6,930,111  
5,701,731  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
28,205  
43,925  
34,487  
50,724  
64,266  
37,359,437  
37,483,427  
37,219,427  
35,845,505  
34,390,541  
0  
0  
-25  
3,308  
6,615  
14,699,938  
13,195,518  
13,540,721  
13,917,855  
15,067,730  
654,682  
654,682  
669,647  
689,647  
706,682  
582,002  
589,531  
593,147  
600,352  
607,272  
0  
0  
0  
0  
0  
11,905,038  
12,426,207  
12,651,512  
11,768,830  
11,987,868  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,458,265  
80,394,022  
70,793,796  
70,659,820  
69,371,893  
66,139,614  
76,087,350  
66,511,262  
66,379,836  
66,128,476  
4,318,651  
4,306,672  
4,282,534  
4,279,984  
3,243,417  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
1,825,810  
2,411,802  
2,274,445  
2,314,140  
2,523,886  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
1,825,810  
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
16,721,231  
 
 
 
 
16,337,475  
9,291,170  
10,625,600  
7,010,901  
689,005  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
185,600  
11,983  
1,142  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
115,850  
0  
244,818  
1,143  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
16,337,475  
9,175,320  
10,440,000  
6,754,100  
686,720  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
158,756  
145,719  
127,110  
78,890  
126,984  
Cam kết khác
225,000  
205,000  
176,000  
179,000  
18,600