Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
561,636  
529,234  
519,149  
406,186  
548,891  
426,425  
395,209  
380,671  
259,787  
401,276  
7,891  
6,097  
4,161  
2,929  
1,091  
0  
0  
0  
0  
0  
115,006  
100,813  
53,587  
76,501  
181,950  
283,621  
254,521  
290,936  
154,250  
194,486  
19,906  
33,779  
31,987  
26,108  
23,749  
135,211  
134,024  
138,477  
146,398  
147,616  
0  
0  
0  
0  
0  
97,614  
101,473  
106,793  
112,697  
108,038  
0  
0  
0  
0  
0  
3,026  
1,013  
349  
136  
7,425  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
27,821  
24,788  
24,586  
26,815  
25,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
561,636  
529,234  
519,149  
406,186  
548,891  
390,852  
366,734  
343,505  
227,241  
380,948  
369,550  
344,978  
321,485  
204,857  
345,167  
21,301  
21,756  
22,020  
22,385  
35,781  
170,784  
162,500  
175,644  
178,944  
167,944  
170,784  
162,500  
175,644  
178,944  
167,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0