Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,234  
519,149  
406,186  
548,891  
438,828  
395,209  
380,671  
259,787  
401,276  
290,672  
6,097  
4,161  
2,929  
1,091  
5,930  
0  
0  
0  
0  
0  
100,813  
53,587  
76,501  
181,950  
79,669  
254,521  
290,936  
154,250  
194,486  
173,659  
33,779  
31,987  
26,108  
23,749  
31,414  
134,024  
138,477  
146,398  
147,616  
148,156  
0  
0  
0  
0  
0  
101,473  
106,793  
112,697  
108,038  
80,662  
0  
0  
0  
0  
0  
1,013  
349  
136  
7,425  
36,622  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
24,788  
24,586  
26,815  
25,403  
24,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,234  
519,149  
406,186  
548,891  
438,828  
366,734  
343,505  
227,241  
380,948  
277,167  
344,978  
321,485  
204,857  
345,167  
242,110  
21,756  
22,020  
22,385  
35,781  
35,057  
162,500  
175,644  
178,944  
167,944  
161,661  
162,500  
175,644  
178,944  
167,944  
161,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0