Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,745,622  
1,626,802  
1,587,936  
1,468,140  
1,523,987  
1,031,383  
957,656  
904,467  
791,610  
832,434  
160,060  
181,740  
284,864  
86,994  
175,506  
4,222  
2,121  
2,856  
382  
638  
444,391  
368,390  
252,224  
229,540  
197,861  
419,395  
400,837  
357,597  
470,184  
453,811  
3,316  
4,568  
6,927  
4,510  
4,618  
714,239  
669,146  
683,468  
676,530  
691,553  
0  
0  
0  
0  
0  
470,903  
471,028  
480,397  
463,869  
470,687  
0  
0  
0  
0  
0  
60,941  
13,185  
13,193  
16,684  
16,542  
26,049  
26,049  
26,049  
26,049  
26,049  
156,346  
158,884  
163,829  
169,928  
178,274  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,745,622  
1,626,802  
1,587,936  
1,468,684  
1,523,987  
690,956  
556,738  
535,839  
502,667  
575,575  
647,204  
445,526  
423,390  
349,368  
422,152  
43,751  
111,212  
112,449  
153,299  
153,424  
1,054,667  
1,070,064  
1,052,097  
966,017  
948,412  
1,054,667  
1,070,064  
1,052,097  
966,017  
948,412  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0