Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,937,288  
1,817,563  
1,630,776  
1,700,371  
1,626,802  
1,014,360  
908,122  
802,552  
986,541  
957,656  
206,504  
307,787  
146,307  
160,060  
181,740  
6,270  
4,470  
4,522  
4,222  
2,121  
322,020  
272,253  
199,830  
431,860  
368,390  
473,709  
319,981  
448,439  
386,678  
400,837  
5,858  
3,630  
3,454  
3,722  
4,568  
922,928  
909,441  
828,224  
713,830  
669,146  
0  
0  
0  
0  
0  
669,406  
469,853  
478,015  
470,903  
471,028  
0  
0  
0  
0  
0  
82,799  
272,813  
174,668  
60,941  
13,185  
26,049  
26,049  
26,049  
26,049  
26,049  
144,674  
140,727  
149,492  
155,937  
158,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,937,288  
1,817,563  
1,630,776  
1,700,371  
1,626,802  
800,830  
688,983  
565,272  
644,225  
556,738  
696,159  
592,954  
493,919  
601,243  
445,526  
104,671  
96,030  
71,353  
42,983  
111,212  
1,136,458  
1,128,580  
1,065,504  
1,056,146  
1,070,064  
1,136,458  
1,128,580  
1,065,504  
1,056,146  
1,070,064  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0