Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,181,756  
1,230,535  
1,194,662  
1,180,833  
1,136,788  
144,509  
186,638  
159,882  
158,111  
138,917  
52,337  
86,565  
45,084  
52,929  
50,864  
67,297  
67,297  
81,987  
69,987  
57,531  
11,881  
14,903  
17,434  
17,822  
13,624  
11,998  
15,767  
13,926  
16,715  
15,574  
995  
2,107  
1,451  
657  
1,324  
1,037,248  
1,043,897  
1,034,780  
1,022,722  
997,871  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000,469  
1,002,497  
973,871  
965,498  
942,115  
0  
0  
0  
0  
0  
36,779  
41,401  
60,909  
57,223  
55,756  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,181,756  
1,230,535  
1,194,662  
1,180,833  
1,136,788  
597,906  
649,459  
614,133  
606,039  
553,760  
119,415  
168,246  
114,301  
110,681  
71,537  
478,491  
481,214  
499,833  
495,358  
482,223  
583,850  
581,076  
580,529  
574,794  
583,028  
583,522  
580,745  
580,194  
574,456  
583,028  
329  
332  
334  
337  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0