Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,169,701  
1,181,756  
1,230,535  
1,194,662  
1,180,833  
142,975  
144,509  
186,638  
159,882  
158,111  
36,504  
52,337  
86,565  
45,084  
52,929  
68,572  
67,297  
67,297  
81,987  
69,987  
21,189  
11,881  
14,903  
17,434  
17,822  
15,833  
11,998  
15,767  
13,926  
16,715  
877  
995  
2,107  
1,451  
657  
1,026,725  
1,037,248  
1,043,897  
1,034,780  
1,022,722  
0  
0  
0  
0  
0  
996,382  
1,000,469  
1,002,497  
973,871  
965,498  
0  
0  
0  
0  
0  
30,343  
36,779  
41,401  
60,909  
57,223  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,169,701  
1,181,756  
1,230,535  
1,194,662  
1,180,833  
594,269  
597,906  
649,459  
614,133  
606,039  
104,329  
119,415  
168,246  
114,301  
110,681  
489,940  
478,491  
481,214  
499,833  
495,358  
575,432  
583,850  
581,076  
580,529  
574,794  
575,107  
583,522  
580,745  
580,194  
574,456  
326  
329  
332  
334  
337  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0