Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,498  
231,442  
235,265  
241,655  
241,495  
45,131  
35,221  
39,828  
49,500  
51,155  
17,917  
9,567  
10,598  
21,129  
22,879  
0  
0  
5,000  
5,000  
5,000  
14,931  
13,709  
13,218  
11,575  
11,583  
11,325  
11,064  
10,149  
11,293  
11,031  
958  
882  
864  
502  
662  
201,367  
196,221  
195,436  
192,155  
190,341  
336  
336  
336  
336  
336  
161,250  
163,768  
168,083  
172,195  
168,579  
0  
0  
0  
0  
0  
39,571  
31,733  
26,318  
18,569  
20,085  
0  
0  
0  
0  
0  
210  
385  
699  
1,055  
1,341  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,498  
231,442  
235,265  
241,655  
241,495  
66,926  
51,274  
56,227  
62,596  
62,927  
29,867  
14,215  
16,510  
22,879  
23,209  
37,059  
37,059  
39,717  
39,717  
39,717  
179,572  
180,168  
179,037  
179,059  
178,569  
179,572  
180,168  
179,037  
179,059  
178,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0