Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,448  
241,009  
242,475  
246,522  
231,442  
33,967  
39,028  
41,432  
45,155  
35,221  
10,997  
17,572  
16,559  
17,917  
9,567  
0  
0  
0  
0  
0  
10,124  
11,145  
12,968  
14,955  
13,709  
11,801  
9,826  
11,345  
11,325  
11,064  
1,045  
485  
560  
958  
882  
205,481  
201,981  
201,043  
201,367  
196,221  
33  
33  
336  
336  
336  
176,358  
180,027  
174,955  
161,250  
163,768  
0  
0  
0  
0  
0  
28,964  
21,728  
25,518  
39,571  
31,733  
0  
0  
0  
0  
0  
126  
192  
235  
210  
385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,448  
241,009  
242,475  
246,522  
231,442  
58,136  
60,799  
62,406  
66,855  
51,274  
24,895  
24,899  
28,006  
32,454  
14,215  
33,241  
35,900  
34,400  
34,400  
37,059  
181,312  
180,210  
180,069  
179,667  
180,168  
181,312  
180,210  
180,069  
179,667  
180,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0