Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,024  
72,821  
72,660  
75,193  
73,910  
4,975  
5,970  
5,263  
7,373  
5,655  
305  
1,422  
1,197  
280  
1,919  
0  
0  
0  
0  
0  
4,530  
2,468  
2,512  
1,349  
2,399  
83  
2,024  
1,555  
5,744  
1,337  
57  
57  
0  
0  
0  
59,049  
66,851  
67,397  
67,820  
68,255  
0  
3  
3  
3  
3  
2,799  
2,886  
3,261  
3,525  
3,861  
0  
0  
0  
0  
0  
56,171  
56,171  
56,171  
56,171  
56,171  
0  
7,790  
7,735  
7,735  
7,735  
79  
0  
227  
386  
485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,024  
72,821  
72,660  
75,193  
73,910  
32,089  
41,400  
38,395  
41,046  
40,111  
6,342  
15,653  
12,648  
15,299  
14,364  
25,747  
25,747  
25,747  
25,747  
25,747  
31,935  
31,421  
34,265  
34,147  
33,799  
31,935  
31,421  
34,265  
34,147  
33,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0