Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,024  
 
 
 
 
4,975  
 
 
 
 
305  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,530  
 
 
 
 
83  
 
 
 
 
57  
 
 
 
 
59,049  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,799  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
56,171  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
79  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,024  
 
 
 
 
32,089  
 
 
 
 
6,342  
 
 
 
 
25,747  
 
 
 
 
31,935  
 
 
 
 
31,935  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0