Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,437  
 
 
 
 
19,678  
 
 
 
 
1,727  
 
 
 
 
16,500  
 
 
 
 
1,182  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
268  
 
 
 
 
7,759  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
452  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,302  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,437  
 
 
 
 
1,376  
 
 
 
 
1,376  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,062  
 
 
 
 
26,062  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0