Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,677  
79,129  
114,794  
100,647  
95,647  
68,165  
45,417  
78,913  
63,624  
57,590  
30,823  
13,981  
50,175  
33,651  
28,418  
0  
0  
0  
0  
0  
18,760  
12,528  
8,287  
16,575  
10,150  
14,467  
13,042  
15,270  
9,615  
16,700  
4,116  
5,867  
5,182  
3,783  
2,322  
34,512  
33,712  
35,881  
37,023  
38,057  
0  
0  
0  
0  
0  
33,445  
33,115  
35,205  
36,220  
37,148  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,067  
597  
676  
803  
909  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,677  
79,129  
114,794  
100,647  
95,647  
21,656  
14,265  
26,785  
24,028  
16,445  
21,556  
14,165  
26,685  
23,928  
16,345  
100  
100  
100  
100  
100  
81,020  
64,864  
88,009  
76,619  
79,202  
81,020  
64,864  
88,009  
76,619  
79,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0