Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,593  
362,683  
373,278  
387,434  
390,127  
96,082  
113,313  
125,059  
134,290  
139,877  
1,411  
1,367  
1,153  
1,481  
4,705  
0  
0  
0  
0  
0  
91,486  
108,956  
120,879  
118,553  
103,829  
0  
0  
0  
10,367  
26,050  
3,185  
2,990  
3,028  
3,889  
5,294  
213,511  
249,369  
248,219  
253,144  
250,250  
16,427  
127  
-4,750  
127  
127  
59,567  
60,393  
62,315  
62,319  
62,871  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
137,183  
188,515  
190,300  
190,300  
186,800  
335  
335  
354  
399  
453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,593  
362,683  
373,278  
387,434  
390,127  
113,262  
112,287  
111,931  
120,931  
118,820  
109,095  
100,485  
102,172  
107,484  
105,207  
4,166  
11,801  
9,758  
13,447  
13,614  
196,332  
250,396  
261,348  
266,504  
271,307  
196,332  
250,396  
261,348  
266,504  
271,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0