Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,300  
307,433  
309,593  
362,683  
 
83,136  
97,003  
96,082  
113,313  
 
1,797  
1,402  
1,411  
1,367  
 
0  
0  
0  
0  
 
78,246  
92,455  
91,486  
108,956  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,093  
3,147  
3,185  
2,990  
 
196,163  
210,430  
213,511  
249,369  
 
16,427  
16,427  
16,427  
127  
 
57,090  
58,742  
59,567  
60,393  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
122,497  
134,972  
137,183  
188,515  
 
150  
290  
335  
335  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,300  
307,433  
309,593  
362,683  
 
111,952  
115,229  
113,262  
112,287  
 
107,786  
111,062  
109,095  
100,485  
 
4,166  
4,166  
4,166  
11,801  
 
167,347  
192,204  
196,332  
250,396  
 
167,347  
192,204  
196,332  
250,396  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0