Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,218  
222,821  
205,343  
257,062  
310,148  
214,411  
205,692  
191,086  
243,089  
295,018  
6,008  
7,438  
16,207  
15,169  
1,577  
0  
0  
0  
0  
0  
65,597  
66,480  
75,604  
74,025  
67,422  
142,625  
129,207  
98,242  
153,248  
225,573  
182  
2,566  
1,033  
647  
445  
23,807  
17,129  
14,256  
13,973  
15,130  
177  
177  
177  
177  
177  
23,244  
14,085  
12,284  
13,317  
14,390  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,489  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
386  
378  
403  
479  
563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,218  
222,821  
205,343  
257,062  
310,148  
55,304  
40,656  
24,270  
71,920  
128,765  
54,777  
39,949  
23,473  
71,123  
127,878  
527  
707  
797  
797  
887  
182,914  
182,165  
181,072  
185,142  
181,383  
182,914  
182,165  
181,072  
185,142  
181,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0