Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,488  
238,218  
222,821  
205,343  
257,062  
187,339  
214,411  
205,692  
191,086  
243,089  
17,525  
6,008  
7,438  
16,207  
15,169  
0  
0  
0  
0  
0  
78,535  
65,597  
66,480  
75,604  
74,025  
90,876  
142,625  
129,207  
98,242  
153,248  
403  
182  
2,566  
1,033  
647  
22,149  
23,807  
17,129  
14,256  
13,973  
135  
177  
177  
177  
177  
21,749  
23,244  
14,085  
12,284  
13,317  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,489  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
265  
386  
378  
403  
479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,488  
238,218  
222,821  
205,343  
257,062  
24,176  
55,304  
40,656  
24,270  
71,920  
23,739  
54,777  
39,949  
23,473  
71,123  
437  
527  
707  
797  
797  
185,312  
182,914  
182,165  
181,072  
185,142  
185,312  
182,914  
182,165  
181,072  
185,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0