Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,343  
257,062  
310,148  
259,694  
212,837  
191,086  
243,089  
295,018  
244,766  
196,527  
16,207  
15,169  
1,577  
6,872  
16,990  
0  
0  
0  
200  
200  
75,604  
74,025  
67,422  
64,231  
91,005  
98,242  
153,248  
225,573  
170,486  
87,397  
1,033  
647  
445  
2,977  
935  
14,256  
13,973  
15,130  
14,927  
16,310  
177  
177  
177  
134  
134  
12,284  
13,317  
14,390  
14,321  
15,453  
0  
0  
0  
0  
0  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
403  
479  
563  
472  
722  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,343  
257,062  
310,148  
259,694  
212,837  
24,270  
71,920  
128,765  
69,014  
23,279  
23,473  
71,123  
127,878  
68,698  
22,963  
797  
797  
887  
316  
316  
181,072  
185,142  
181,383  
190,679  
189,557  
181,072  
185,142  
181,383  
190,679  
189,557  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0