Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,193  
153,215  
147,599  
168,228  
174,986  
97,665  
111,473  
104,841  
124,299  
130,310  
6,013  
5,620  
18,137  
16,980  
23,119  
31,229  
31,229  
0  
0  
0  
56,054  
71,256  
75,647  
99,983  
78,310  
3,820  
2,774  
10,388  
6,462  
28,144  
549  
595  
668  
874  
737  
40,528  
41,742  
42,758  
43,929  
44,675  
0  
0  
0  
0  
0  
32,624  
33,812  
34,061  
36,477  
37,854  
1,210  
1,210  
1,211  
0  
0  
0  
0  
684  
499  
0  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
694  
719  
803  
954  
822  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,193  
153,215  
147,599  
168,228  
174,986  
64,162  
81,721  
74,465  
95,458  
98,609  
59,563  
80,253  
71,953  
91,902  
94,010  
4,599  
1,468  
2,512  
3,555  
4,599  
74,031  
71,494  
73,134  
72,770  
76,376  
74,031  
71,494  
73,134  
72,770  
76,376  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0