Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,429  
138,193  
153,215  
147,599  
168,228  
92,054  
97,665  
111,473  
104,841  
124,299  
6,356  
6,013  
5,620  
18,137  
16,980  
32,509  
31,229  
31,229  
0  
0  
47,530  
56,054  
71,256  
75,647  
99,983  
5,120  
3,820  
2,774  
10,388  
6,462  
539  
549  
595  
668  
874  
39,376  
40,528  
41,742  
42,758  
43,929  
0  
0  
0  
0  
0  
31,436  
32,624  
33,812  
34,061  
36,477  
1,209  
1,210  
1,210  
1,211  
0  
0  
0  
0  
684  
499  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
730  
694  
719  
803  
954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,429  
138,193  
153,215  
147,599  
168,228  
56,880  
64,162  
81,721  
74,465  
95,458  
53,325  
59,563  
80,253  
71,953  
91,902  
3,555  
4,599  
1,468  
2,512  
3,555  
74,550  
74,031  
71,494  
73,134  
72,770  
74,550  
74,031  
71,494  
73,134  
72,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0