Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,886  
147,599  
168,228  
174,986  
180,868  
106,144  
104,841  
124,299  
130,310  
134,758  
36,848  
18,137  
16,980  
23,119  
13,179  
0  
0  
0  
0  
10,292  
65,927  
75,647  
99,983  
78,310  
88,200  
2,774  
10,388  
6,462  
28,144  
22,401  
595  
668  
874  
737  
686  
41,742  
42,758  
43,929  
44,675  
46,109  
0  
0  
0  
0  
0  
33,812  
34,061  
36,477  
37,854  
37,641  
1,210  
1,211  
0  
0  
0  
0  
684  
499  
0  
1,728  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
719  
803  
954  
822  
741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,886  
147,599  
168,228  
174,986  
180,868  
76,405  
74,465  
95,458  
98,609  
109,270  
74,937  
71,953  
91,902  
94,010  
103,627  
1,468  
2,512  
3,555  
4,599  
5,643  
71,481  
73,134  
72,770  
76,376  
71,598  
71,481  
73,134  
72,770  
76,376  
71,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0