Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,595  
131,429  
138,193  
153,215  
147,599  
93,468  
92,054  
97,665  
111,473  
104,841  
5,589  
6,356  
6,013  
5,620  
18,137  
44,509  
32,509  
31,229  
31,229  
0  
37,572  
47,530  
56,054  
71,256  
75,647  
5,361  
5,120  
3,820  
2,774  
10,388  
437  
539  
549  
595  
668  
38,128  
39,376  
40,528  
41,742  
42,758  
0  
0  
0  
0  
0  
30,292  
31,436  
32,624  
33,812  
34,061  
1,209  
1,209  
1,210  
1,210  
1,211  
0  
0  
0  
0  
684  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
627  
730  
694  
719  
803  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,595  
131,429  
138,193  
153,215  
147,599  
56,544  
56,880  
64,162  
81,721  
74,465  
56,544  
53,325  
59,563  
80,253  
71,953  
0  
3,555  
4,599  
1,468  
2,512  
75,052  
74,550  
74,031  
71,494  
73,134  
75,052  
74,550  
74,031  
71,494  
73,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0