Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,240  
 
 
 
 
170,776  
 
 
 
 
37,312  
 
 
 
 
94,500  
 
 
 
 
9,812  
 
 
 
 
29,087  
 
 
 
 
64  
 
 
 
 
50,465  
 
 
 
 
47  
 
 
 
 
33,011  
 
 
 
 
14,892  
 
 
 
 
646  
 
 
 
 
90  
 
 
 
 
1,779  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,240  
 
 
 
 
73,141  
 
 
 
 
15,731  
 
 
 
 
57,410  
 
 
 
 
148,100  
 
 
 
 
148,100  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0