Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
99,349  
106,983  
97,005  
112,273  
104,200  
70,628  
73,302  
59,063  
68,913  
60,387  
4,764  
3,481  
11,850  
5,312  
7,283  
0  
0  
0  
17,663  
0  
58,025  
63,267  
41,226  
35,422  
38,648  
7,432  
6,363  
5,909  
7,528  
14,249  
408  
191  
79  
2,988  
207  
28,720  
33,681  
37,942  
43,360  
43,814  
16,445  
12,142  
12,142  
0  
12,000  
295  
8,646  
9,066  
9,978  
10,167  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
9,605  
9,605  
13,497  
29,969  
18,200  
2,375  
3,288  
237  
413  
446  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
99,349  
106,983  
97,005  
112,273  
104,200  
12,253  
30,408  
22,972  
20,886  
24,784  
12,253  
29,939  
22,409  
19,778  
23,582  
0  
469  
563  
1,109  
1,202  
87,096  
76,575  
74,034  
91,387  
79,416  
87,096  
76,575  
74,034  
91,387  
79,416  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0