Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,866,403  
1,876,666  
1,817,094  
1,822,656  
1,845,668  
137,552  
182,090  
128,072  
114,044  
129,832  
68,822  
69,787  
6,161  
38,456  
59,153  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
35,692  
86,884  
95,048  
48,529  
43,482  
27,002  
24,742  
23,550  
23,944  
25,197  
6,036  
677  
1,314  
1,114  
0  
1,728,851  
1,694,576  
1,689,022  
1,708,612  
1,715,837  
18,061  
18,061  
18,061  
18,054  
18,061  
1,586,817  
1,607,636  
1,628,456  
1,649,221  
1,670,096  
0  
0  
0  
0  
0  
109,103  
53,474  
27,207  
28,987  
13,616  
0  
0  
0  
0  
0  
14,871  
15,405  
15,298  
12,350  
14,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,866,403  
1,876,666  
1,817,094  
1,822,656  
1,845,668  
1,178,623  
1,190,175  
1,214,079  
1,236,411  
1,206,147  
106,997  
106,583  
145,331  
130,341  
122,406  
1,071,626  
1,083,592  
1,068,749  
1,106,070  
1,083,740  
687,780  
686,491  
603,015  
586,245  
639,522  
687,780  
686,491  
603,015  
586,245  
639,522  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0