Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,817,094  
1,822,656  
1,845,668  
1,887,208  
1,865,576  
128,072  
114,044  
129,832  
160,445  
124,650  
6,161  
38,456  
59,153  
73,353  
36,600  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
0  
95,048  
48,529  
43,482  
62,316  
63,870  
23,550  
23,944  
25,197  
24,777  
22,806  
1,314  
1,114  
0  
0  
1,374  
1,689,022  
1,708,612  
1,715,837  
1,726,763  
1,740,926  
18,061  
18,054  
18,061  
18,061  
18,061  
1,628,456  
1,649,221  
1,670,096  
1,688,208  
1,705,989  
0  
0  
0  
0  
0  
27,207  
28,987  
13,616  
8,649  
5,655  
0  
0  
0  
0  
0  
15,298  
12,350  
14,064  
11,845  
11,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,817,094  
1,822,656  
1,845,668  
1,887,208  
1,865,576  
1,214,079  
1,236,411  
1,206,147  
1,215,395  
1,261,903  
145,331  
130,341  
122,406  
95,749  
142,236  
1,068,749  
1,106,070  
1,083,740  
1,119,646  
1,119,667  
603,015  
586,245  
639,522  
671,813  
603,673  
603,015  
586,245  
639,522  
671,813  
603,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0