Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,839  
259,726  
254,709  
246,861  
258,097  
80,502  
81,989  
72,882  
61,450  
67,970  
18,609  
18,251  
17,988  
19,699  
4,974  
10,000  
10,000  
0  
10,000  
10,000  
32,497  
39,934  
42,148  
18,973  
37,630  
18,066  
12,853  
11,950  
11,656  
13,287  
1,330  
951  
795  
1,121  
2,078  
175,336  
177,738  
181,827  
185,412  
190,127  
0  
0  
0  
0  
0  
145,282  
147,606  
146,825  
149,502  
148,851  
0  
0  
0  
0  
0  
12,021  
12,022  
13,230  
11,580  
9,849  
0  
0  
0  
0  
0  
18,033  
18,110  
21,772  
24,329  
31,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,839  
259,726  
254,709  
246,861  
258,097  
94,197  
101,118  
88,511  
84,232  
98,731  
93,489  
100,296  
87,659  
83,299  
98,168  
708  
822  
852  
932  
562  
161,642  
158,608  
166,198  
162,629  
159,366  
161,642  
158,608  
166,198  
162,629  
159,366  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0