Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,726  
254,709  
246,861  
258,097  
267,549  
81,989  
72,882  
61,450  
67,970  
77,086  
18,251  
17,988  
19,699  
4,974  
7,952  
10,000  
0  
10,000  
10,000  
10,000  
39,934  
42,148  
18,973  
37,630  
40,730  
12,853  
11,950  
11,656  
13,287  
15,441  
951  
795  
1,121  
2,078  
2,962  
177,738  
181,827  
185,412  
190,127  
190,463  
0  
0  
0  
0  
25  
147,606  
146,825  
149,502  
148,851  
149,844  
0  
0  
0  
0  
0  
12,022  
13,230  
11,580  
9,849  
10,704  
0  
0  
0  
0  
0  
18,110  
21,772  
24,329  
31,427  
29,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,726  
254,709  
246,861  
258,097  
267,549  
101,118  
88,511  
84,232  
98,731  
111,020  
100,296  
87,659  
83,299  
98,168  
110,458  
822  
852  
932  
562  
562  
158,608  
166,198  
162,629  
159,366  
156,529  
158,608  
166,198  
162,629  
159,366  
156,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0