Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,710  
255,839  
259,726  
254,709  
246,861  
64,273  
80,502  
81,989  
72,882  
61,450  
23,972  
18,609  
18,251  
17,988  
19,699  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
10,000  
14,778  
32,497  
39,934  
42,148  
18,973  
14,072  
18,066  
12,853  
11,950  
11,656  
1,450  
1,330  
951  
795  
1,121  
183,437  
175,336  
177,738  
181,827  
185,412  
0  
0  
0  
0  
0  
162,633  
145,282  
147,606  
146,825  
149,502  
0  
0  
0  
0  
0  
1,681  
12,021  
12,022  
13,230  
11,580  
0  
0  
0  
0  
0  
19,123  
18,033  
18,110  
21,772  
24,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,710  
255,839  
259,726  
254,709  
246,861  
83,513  
94,197  
101,118  
88,511  
84,232  
82,870  
93,489  
100,296  
87,659  
83,299  
643  
708  
822  
852  
932  
164,197  
161,642  
158,608  
166,198  
162,629  
164,197  
161,642  
158,608  
166,198  
162,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0