Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,190  
528,171  
525,223  
518,575  
512,654  
141,593  
129,675  
121,732  
109,188  
101,248  
58,115  
105,308  
91,499  
82,009  
77,196  
51,619  
0  
0  
0  
0  
19,192  
17,166  
19,740  
17,077  
15,055  
12,623  
7,089  
10,315  
9,884  
8,983  
44  
111  
178  
219  
13  
395,597  
398,497  
403,492  
409,387  
411,407  
0  
0  
0  
0  
0  
388,929  
393,770  
398,475  
405,489  
408,879  
0  
0  
0  
0  
0  
3,540  
2,744  
3,514  
3,134  
1,738  
0  
0  
0  
0  
0  
3,128  
1,982  
1,503  
764  
790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,190  
528,171  
525,223  
518,575  
512,654  
143,716  
150,638  
159,213  
166,307  
165,409  
39,720  
39,547  
42,167  
41,557  
37,817  
103,996  
111,091  
117,046  
124,750  
127,592  
393,474  
377,533  
366,010  
352,268  
347,246  
393,474  
377,533  
366,010  
352,268  
347,246  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0