Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
528,171  
525,223  
518,575  
512,654  
523,883  
129,675  
121,732  
109,188  
101,248  
102,568  
105,308  
91,499  
82,009  
77,196  
80,896  
0  
0  
0  
0  
0  
17,166  
19,740  
17,077  
15,055  
13,885  
7,089  
10,315  
9,884  
8,983  
7,756  
111  
178  
219  
13  
32  
398,497  
403,492  
409,387  
411,407  
421,314  
0  
0  
0  
0  
0  
393,770  
398,475  
405,489  
408,879  
419,937  
0  
0  
0  
0  
0  
2,744  
3,514  
3,134  
1,738  
431  
0  
0  
0  
0  
0  
1,982  
1,503  
764  
790  
946  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
528,171  
525,223  
518,575  
512,654  
523,883  
150,638  
159,213  
166,307  
165,409  
173,285  
39,547  
42,167  
41,557  
37,817  
37,890  
111,091  
117,046  
124,750  
127,592  
135,395  
377,533  
366,010  
352,268  
347,246  
350,597  
377,533  
366,010  
352,268  
347,246  
350,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0