Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,575  
512,654  
523,883  
523,688  
535,453  
109,188  
101,248  
102,568  
100,816  
105,134  
82,009  
77,196  
80,896  
77,729  
81,479  
0  
0  
0  
0  
0  
17,077  
15,055  
13,885  
16,003  
17,063  
9,884  
8,983  
7,756  
7,084  
6,592  
219  
13  
32  
0  
0  
409,387  
411,407  
421,314  
422,872  
430,319  
0  
0  
0  
0  
0  
405,489  
408,879  
419,937  
418,219  
425,676  
0  
0  
0  
0  
0  
3,134  
1,738  
431  
1,585  
1,161  
0  
0  
0  
0  
0  
764  
790  
946  
3,069  
3,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,575  
512,654  
523,883  
523,688  
535,453  
166,307  
165,409  
173,285  
187,932  
204,952  
41,557  
37,817  
37,890  
46,479  
55,507  
124,750  
127,592  
135,395  
141,453  
149,445  
352,268  
347,246  
350,597  
335,756  
330,501  
352,268  
347,246  
350,597  
335,756  
330,501  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0