Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,666,913  
5,351,173  
5,438,285  
5,282,894  
5,034,726  
5,240,204  
5,010,275  
5,012,866  
4,845,178  
4,590,511  
139,477  
147,029  
155,566  
273,417  
90,761  
0  
0  
0  
0  
0  
1,021,007  
1,216,816  
1,538,936  
1,262,289  
1,346,715  
4,034,238  
3,626,499  
3,287,418  
3,231,567  
3,094,150  
45,481  
19,931  
30,945  
77,905  
58,884  
426,710  
340,899  
425,419  
437,717  
444,215  
64,185  
79,509  
163,928  
179,564  
179,564  
180,893  
79,772  
80,599  
81,043  
81,809  
57,285  
57,899  
58,512  
59,126  
59,740  
3,875  
3,875  
2,607  
1,339  
1,339  
11,939  
11,939  
11,939  
11,939  
11,939  
108,533  
107,905  
107,833  
104,705  
109,824  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,666,913  
5,351,173  
5,438,285  
5,282,894  
5,034,726  
3,503,799  
3,188,135  
3,225,449  
3,156,781  
2,962,185  
3,163,832  
2,844,426  
2,940,214  
2,668,218  
2,440,278  
339,968  
343,709  
285,235  
488,563  
521,907  
2,163,114  
2,163,038  
2,212,836  
2,126,113  
2,072,541  
2,163,114  
2,163,038  
2,212,836  
2,126,113  
2,072,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0