Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,018,990  
5,922,885  
5,666,913  
5,351,173  
5,438,285  
5,584,005  
5,434,344  
5,240,204  
5,010,275  
5,012,866  
109,485  
143,858  
139,477  
147,029  
155,566  
0  
0  
0  
0  
0  
1,180,916  
1,099,917  
1,021,007  
1,216,816  
1,538,936  
4,242,194  
4,145,293  
4,034,238  
3,626,499  
3,287,418  
51,409  
45,276  
45,481  
19,931  
30,945  
434,985  
488,541  
426,710  
340,899  
425,419  
57,400  
63,861  
64,185  
79,509  
163,928  
175,145  
180,954  
180,893  
79,772  
80,599  
56,058  
56,671  
57,285  
57,899  
58,512  
11,439  
3,875  
3,875  
3,875  
2,607  
0  
11,939  
11,939  
11,939  
11,939  
134,944  
171,240  
108,533  
107,905  
107,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,018,990  
5,922,885  
5,666,913  
5,351,173  
5,438,285  
4,064,061  
3,759,112  
3,503,799  
3,188,135  
3,225,449  
3,484,097  
3,496,273  
3,163,832  
2,844,426  
2,940,214  
579,964  
262,839  
339,968  
343,709  
285,235  
1,954,929  
2,163,773  
2,163,114  
2,163,038  
2,212,836  
1,954,929  
2,163,773  
2,163,114  
2,163,038  
2,212,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0