Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,282,894  
5,034,726  
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
4,845,178  
4,590,511  
4,368,870  
4,214,734  
4,291,415  
273,417  
90,761  
125,358  
79,593  
166,035  
0  
0  
0  
0  
0  
1,262,289  
1,346,715  
995,360  
891,802  
1,073,128  
3,231,567  
3,094,150  
3,195,923  
3,188,433  
3,009,103  
77,905  
58,884  
52,229  
54,905  
43,149  
437,717  
444,215  
457,579  
462,432  
440,203  
179,564  
179,564  
179,567  
179,552  
148,892  
81,043  
81,809  
82,499  
85,626  
86,444  
59,126  
59,740  
60,353  
60,967  
61,580  
1,339  
1,339  
13,376  
13,376  
13,376  
11,939  
11,939  
5,375  
5,375  
5,375  
104,705  
109,824  
116,408  
117,535  
124,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,282,894  
5,034,726  
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
3,156,781  
2,962,185  
2,838,246  
2,720,117  
2,783,447  
2,668,218  
2,440,278  
2,276,709  
2,119,868  
2,084,662  
488,563  
521,907  
561,538  
600,249  
698,785  
2,126,113  
2,072,541  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
2,126,113  
2,072,541  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0