Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
759,529  
748,186  
748,979  
762,712  
765,730  
191,672  
173,033  
143,558  
137,592  
120,904  
124,892  
115,837  
86,271  
80,480  
66,468  
0  
0  
0  
0  
0  
37,821  
34,124  
36,196  
40,698  
38,575  
27,384  
23,071  
21,090  
16,089  
15,861  
1,575  
0  
0  
325  
0  
567,856  
575,154  
605,421  
625,121  
644,826  
200  
200  
200  
0  
0  
548,654  
560,853  
591,589  
607,011  
621,773  
0  
0  
0  
0  
0  
15,457  
13,526  
12,721  
12,302  
10,913  
0  
0  
0  
0  
0  
3,545  
574  
911  
5,808  
12,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
759,529  
748,186  
748,979  
762,712  
765,730  
385,705  
374,524  
375,450  
389,317  
392,463  
126,498  
88,732  
102,951  
103,525  
107,987  
259,207  
285,792  
272,499  
285,792  
284,476  
373,824  
373,662  
373,529  
373,396  
373,267  
373,824  
373,662  
373,529  
373,396  
373,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0