Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
765,730  
771,929  
778,345  
783,859  
790,490  
120,904  
116,349  
113,129  
108,635  
127,952  
66,468  
58,772  
51,395  
52,991  
56,573  
0  
0  
0  
0  
0  
38,575  
39,992  
41,886  
37,758  
35,615  
15,861  
17,575  
19,758  
17,795  
23,707  
0  
10  
90  
90  
12,057  
644,826  
655,580  
665,216  
675,224  
662,538  
0  
0  
0  
0  
0  
621,773  
630,401  
642,844  
653,729  
655,973  
0  
0  
0  
0  
0  
10,913  
11,367  
8,174  
7,178  
6,565  
0  
0  
0  
0  
0  
12,139  
13,812  
14,198  
14,317  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
765,730  
771,929  
778,345  
783,859  
790,490  
392,463  
398,689  
405,105  
410,618  
417,250  
107,987  
87,628  
94,044  
99,557  
79,603  
284,476  
311,061  
311,061  
311,061  
337,646  
373,267  
373,240  
373,240  
373,240  
373,240  
373,267  
373,240  
373,240  
373,240  
373,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0