Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
668,438  
639,187  
614,664  
614,151  
651,252  
606,793  
579,782  
556,274  
555,371  
590,937  
7,460  
10,390  
7,499  
18,784  
6,873  
44,252  
44,120  
43,008  
39,983  
38,000  
268,804  
242,854  
213,201  
200,037  
226,797  
280,678  
277,140  
284,185  
285,794  
305,657  
5,599  
5,277  
8,382  
10,774  
13,610  
61,646  
59,405  
58,390  
58,780  
60,315  
1,012  
790  
790  
290  
500  
28,595  
30,006  
27,884  
29,748  
30,985  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28,945  
26,250  
26,288  
25,507  
25,933  
3,093  
2,359  
3,428  
3,235  
2,898  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
668,438  
639,187  
614,664  
614,151  
651,252  
455,574  
428,131  
411,412  
413,261  
453,479  
455,066  
427,511  
410,624  
412,306  
452,355  
508  
620  
788  
956  
1,124  
212,865  
211,056  
203,252  
200,889  
197,773  
212,865  
211,056  
203,252  
200,889  
197,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0