Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,827  
675,871  
645,563  
668,438  
639,187  
623,266  
618,571  
589,675  
606,793  
579,782  
15,447  
15,849  
17,131  
7,460  
10,390  
36,764  
36,764  
32,884  
44,252  
44,120  
273,490  
274,685  
227,237  
268,804  
242,854  
294,710  
286,325  
306,177  
280,678  
277,140  
2,855  
4,948  
6,246  
5,599  
5,277  
51,561  
57,300  
55,888  
61,646  
59,405  
-778  
1,014  
1,014  
1,012  
790  
27,302  
28,147  
28,462  
28,595  
30,006  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70  
70  
0  
0  
17,525  
24,639  
22,581  
28,945  
26,250  
2,512  
3,431  
3,762  
3,093  
2,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
5,000  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,827  
675,871  
645,563  
668,438  
639,187  
453,101  
459,970  
432,692  
455,574  
428,131  
452,648  
459,516  
432,238  
455,066  
427,511  
454  
454  
454  
508  
620  
221,725  
215,901  
212,872  
212,865  
211,056  
221,725  
215,901  
212,872  
212,865  
211,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0