Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,307,795  
1,274,592  
1,300,186  
1,116,136  
1,090,228  
857,135  
822,254  
866,743  
681,651  
655,190  
10,619  
13,899  
114,816  
15,499  
19,556  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
3,000  
627,313  
618,963  
554,687  
487,806  
500,012  
178,904  
156,073  
170,875  
145,368  
109,297  
35,300  
28,319  
21,366  
27,979  
23,326  
450,659  
452,339  
433,443  
434,484  
435,037  
1,400  
1,400  
0  
23  
0  
353,714  
359,382  
364,736  
369,363  
374,112  
0  
0  
0  
0  
0  
22,420  
17,972  
3,475  
2,623  
5,472  
48,537  
48,264  
43,192  
39,415  
36,301  
24,588  
25,321  
22,041  
23,060  
19,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,307,795  
1,274,592  
1,300,186  
1,116,136  
1,090,228  
610,233  
590,634  
626,893  
659,261  
643,509  
485,948  
424,348  
427,560  
450,327  
425,707  
124,285  
166,287  
199,333  
208,934  
217,802  
697,562  
683,958  
673,294  
456,875  
446,719  
697,562  
683,958  
673,294  
456,875  
446,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0