Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,116,136  
1,090,228  
1,055,680  
997,730  
931,714  
681,651  
655,190  
595,206  
532,734  
480,776  
15,499  
19,556  
6,122  
22,657  
18,020  
5,000  
3,000  
0  
0  
0  
487,806  
500,012  
485,768  
393,279  
339,165  
145,368  
109,297  
83,061  
96,626  
102,342  
27,979  
23,326  
20,256  
20,172  
21,250  
434,484  
435,037  
460,474  
464,996  
450,939  
23  
0  
0  
0  
0  
369,363  
374,112  
379,238  
361,388  
115,918  
0  
0  
0  
0  
0  
2,623  
5,472  
4,219  
26,526  
258,599  
39,415  
36,301  
58,147  
58,789  
58,372  
23,060  
19,153  
18,869  
18,293  
18,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,116,136  
1,090,228  
1,055,680  
997,730  
931,714  
659,261  
643,509  
560,078  
497,883  
441,546  
450,327  
425,707  
353,429  
292,770  
247,257  
208,934  
217,802  
206,650  
205,113  
194,290  
456,875  
446,719  
495,602  
499,847  
490,168  
456,875  
446,719  
495,602  
499,847  
490,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0