Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,274,592  
1,300,186  
1,116,136  
1,090,228  
1,055,680  
822,254  
866,743  
681,651  
655,190  
595,206  
13,899  
114,816  
15,499  
19,556  
6,122  
5,000  
5,000  
5,000  
3,000  
0  
618,963  
554,687  
487,806  
500,012  
485,768  
156,073  
170,875  
145,368  
109,297  
83,061  
28,319  
21,366  
27,979  
23,326  
20,256  
452,339  
433,443  
434,484  
435,037  
460,474  
1,400  
0  
23  
0  
0  
359,382  
364,736  
369,363  
374,112  
379,238  
0  
0  
0  
0  
0  
17,972  
3,475  
2,623  
5,472  
4,219  
48,264  
43,192  
39,415  
36,301  
58,147  
25,321  
22,041  
23,060  
19,153  
18,869  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,274,592  
1,300,186  
1,116,136  
1,090,228  
1,055,680  
590,634  
626,893  
659,261  
643,509  
560,078  
424,348  
427,560  
450,327  
425,707  
353,429  
166,287  
199,333  
208,934  
217,802  
206,650  
683,958  
673,294  
456,875  
446,719  
495,602  
683,958  
673,294  
456,875  
446,719  
495,602  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0